نویسنده = ������������ ����������
مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 445-465

احمد کاظمی پور؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور


رتبه‌بندی عوامل تسهیل‌کنندۀ مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت بدنی به روشTOPSIS

دوره 8، شماره 4، مهر 1395، صفحه 527-540

مرجان امینی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا


تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 359-373

اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور