نویسنده = ������ ������ ������������ ��������
بررسی میزان خوداستنادی استادان تربیت بدنی در نشریه‌های «المپیک» و «حرکت» طی سال‌های 1382 تا 1388

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 207-219

مسلم شریفی؛ شادمهر میردار؛ ایمان قنبری؛ امیر تقی پور اسرمی