نویسنده = ���������������� ��������������
مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-15

حسن اسدی؛ امین پورنقی؛ ابراهیم افتخاری؛ احمد فلاحی