نویسنده = ���� �������� ����������
بررسی سرفصل دروس و ارائه پیشنهادات اصلاحی دوره کارشناسی تربیت بدنی با گرایش مربیگری

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 147-162

فاطمه شب خیز؛ افسر جعفری حجین؛ توراندخت امینیان؛ آذین بلند