نویسنده = �������������������������� ������ ��������
بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی : دختران دانشجوی دانشگاه یزد)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 83-100

سید حبیب اله میرغفوری؛ حسین صیادی تورانلو؛ سید حیدر میرفخرالدینی