نویسنده = ������������������ ������������ ��������
تأثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران بر تعهد سازمانی آنها

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 137-288

حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول فرجی؛ رضا اندام