نویسنده = ������������������������� ��������
مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

دوره 2، شماره 7، دی 1389

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری


رابطة سبک‌های مربیگری با انسجام گروهی و موفقیت تیم‌های والیبال دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 29-74

رحیم رمضانی‌نژاد؛ میثاق حسینی کشتان؛ نوشین بنار؛ فاطمه محدث