نویسنده = ������������ ������������
مدلسازی رابطۀ عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت‌های تولیدی پوشاک ورزشی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 929-947

بیستون عزیزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


بررسی رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 681-693

عثمان علی پور؛ بیستون عزیزی


بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 161-174

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 119-251

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مسعود پیری؛ مجید جلالی فراهانی