نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.341574.2934

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارائة رهنمودهای عملی اماکن آبی در دوران پاندمی کرونا و پساکرونا بود.
روش پژوهش: گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی بود. در این تحقیق مقالات علمی پژوهشی نمایه‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، مرتبط با اماکن آبی و کووید-19، به‌عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند.
یافته‌ها: ضدعفونی کردن صحیح آب استخرها مطابق با استانداردها، ویروس کرونا را غیرفعال می‌کند.
نتیجه‌گیری: متولیان اماکن آبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانند رعایت استانداردهای میکروبیولوژیکی آب، استانداردهای سیستم تهویه و ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، و با گماردن ضابطان یا اپراتورهای اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی و زیر نظر مراکز بهداشت، می‌توانند زمینه‌ای را فراهم آورند تا به فعالیت مجدد و ایمن استخرهای کشورمان در دوران پاندمی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Practical Guidelines for Water Places During the Corona and Post-Corona Pandemic

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Dehghan
  • Fariba Askarian
  • Ehsan Mohammadi Torkamani
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi

Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to provide practical guidelines for water places during the corona and post-corona pandemic.
Methods: The method of data collection was a description of the analytical type and it was cross-sectional in terms of time. In this study, scientific research articles displayed in reputable databases related to water sites and Covid-19 were considered as a statistical population.
Results: Findings revealed that there is no evidence that Covid-19 was transmitted to human through swimming pool's water.
Conclusion: Beneficiaries of water sites with observance of hygienic protocols such as, observing microbiological standards of water, the standards of ventilation system and disinfection of the environment and equipment, and by appointing officers or operators to implement hygienic procedures and under the supervision of the of Health center would provide a basis to lead to reactivation and safety of water sites in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqua venue management
  • Coronavirus pandemic
  • post-corona
  • Physical activity
  • Safety of water sites
 
Anaya J-M, Rojas M, Salinas ML, Rodríguez Y, Roa G, Lozano M, et al. Post-COVID syndrome. A case series and comprehensive review. Autoimmunity reviews. 2021;20(11):102947.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, et al. "The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review". International journal of surgery. 2020;78:185-93.
 
World Health Organization. "Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance, 23 April 2020". World Health Organization; 2020.