نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، تهران، اصفهان

10.22059/jsm.2022.343567.2953

چکیده

مقدمه: بهینه شدن اقدامات داوطلبان در رویدادهای ورزشی می‌تواند کمک بزرگی به برگزاری بهتر و اثربخش‌تر رویدادها کند، ازاین‌رو هدف این تحقیق، بهینه‌سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی بود.
روش پژوهش: تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری، همة افراد خبره و متخصص در حوزة داوطلبی (مدیران صاحب تجربۀ کار با داوطلبان و استادان دانشگاه) بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در این تحقیق ضمن مطالعۀ اسناد و مدارک معتبر در حوزۀ داوطلبی، 94 معیار در بهینه‌سازی رفتار داوطلبی در رویدادهای ورزشی شناسایی شد. با نظرخواهی از مشارکت‌کنندگان در تحقیق، 16 معیار مؤثر در بهینه‌سازی رفتار داوطلبی تعیین شد که در نهایت با کاربرد روش دلفی با دو تکرار، 9 معیار نهایی مشخص شد. در ادامه، بر اساس روش بهترین ـ بدترین وزن معیارها تعیین شد.
یافته‌ها: بر این اساس، مدل بهینه‌سازی رفتار داوطلبی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی با در نظر گرفتن زمان و بودجه به‌عنوان عوامل محدودکنندۀ انتخاب معیارها ارائه شد. بر این اساس پنج سناریو در شرایط متفاوت بودجه‌ای و زمانی ارائه و نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم‌افزار GAMS مشخص شد.
نتیجه‌گیری: مدیران رویدادهای ورزشی می‌توانند با در نظر گرفتن سناریوهای ارائه‌شده در تحقیق، به بهینه‌سازی رفتار داوطلبی و کارایی و اثربخشی کلی رویدادهای ورزشی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimizing Volunteering Behavior in Sport Events

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Asefi
  • Fatemeh Kameli

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Optimizing the actions of volunteers in sports events would greatly aid in organizing better and more effective events. Therefore, the purpose of this study was to optimize volunteer behavior in sports events.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in the field and operated with a specific purpose. The statistical population consisted of experts in the field of volunteering, including experienced managers working with volunteers and university professors. The sampling method employed was purposive. During the study, 94 criteria were identified for optimizing volunteer behavior in sports events through the examination of valid certificates and documents in the field of volunteering. Among these criteria, 16 were found to be effective in optimizing volunteer behavior. Eventually, through the Delphi Method with two repetitions, 9 fundamental criteria were identified. The criteria were then determined using the Best-Worst Method.
Results: Based on the identified criteria, a model for optimizing volunteer behavior was developed, taking into consideration time and budget as limiting factors for criteria selection. Subsequently, five scenarios were generated to account for different budget and time situations, and the model was solved using GAMS software to obtain the results.
Conclusion: Sports event managers can contribute to optimizing volunteer behavior and enhancing the overall efficiency and effectiveness of the event by considering the scenarios presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Mathematical model
  • Scenario Writing
  • Time
  • Volunteering
Hill, F., & Huq, R. (2004). Employee empowerment: conceptualizations, aims and outcomes. Total Quality Management & Business Excellence, 15(8):1025-1041.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Educational administration: Theory, research, and practice: Random House Trade.
Pitts, D. W. (2005). Leadership, empowerment, and public organizations. Review of Public Personnel Administration, 25(1), 5-28.
Saedon, H., Salleh, S., Balakrishnan, A., Imray, C. H., & Saedon, M. (2012). The role of feedback in improving the effectiveness of workplace based assessments: a systematic review. BMC medical education, 12(1), 1-8.