نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی مدیریت ورزشی , دبیر تربیت بدنی

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 داانشگاه تهران

10.22059/jsm.2023.354515.3112

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتقاء رشته مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران بود.

روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ جهت‌گیری؛ توسعه‌ای، از لحاظ هدف، استقرایی- اکتشافی است که به صورت روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. نخست، از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی از موانع و محدودیت‌های رشته شناسایی گردید. سپس به صورت هدفمند با روش نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی؛ مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته ای با 18نفر از نخبگان آگاه به موضوع پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت و داده‌ها به صورت همزمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، انتخابی و نظری است، تحلیل شدند. به منظور اعتبار بخشی به نتایج پژوهش، معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) مد نظر قرار گرفتند.

یافته ها: الگوی برخاسته از داده‌ها شامل سه مقوله اصلی بود. پدیده محوری الگو، مرجعیت رشته در ورزش را نشان می داد. موانع و محدودیت‌های رشته به سه مقوله فرعی؛ کوتاهی نهاد های بالا دستی، ضعف الزامات قانونی و کاستی‌های موجود در رشته دسته بندی شده‌اند. در نهایت راهکارهای ارتقاء رشته مدیریت ورزشی شامل سه مقوله فرعی؛ توسعه شایستگی‌های نیروی انسانی، برنامه‌های درسی و پژوهشی توسعه دهنده و الزامات قانونی تحول‌آفرین در رشته بودند.

نتیجه گیری: دانشکده‌های تربیت بدنی دارای رشته مدیریت ورزشی با توجه به مقوله‌های شناسایی شده می‌توانند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری، برای ارتقا جایگاه و مرجعیت رشته در ورزش کشور انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Promotion of Sports Management in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Aziz Najafi Lonbar 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Ebrahim Alidoust Qahfarokhi 3
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 4

1 Sports management student and Physical education teacher

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 associate professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran

4 University of Tehran

چکیده [English]

Introduction: The current research aims to designing a model for the promotion of sports management in Iranian universities.

Methods: The research direction is developmental and inductive-exploratory in terms of goal, which was carried out as a qualitative research method with the grounded theory approach. First, a primary list of obstacles and limitations of the major was identified through preliminary studies. Then, purposefully, with theoretical and snowball sampling methods, in a semi-structured form, 18 elites who were aware of the research topic were interviewed until theoretical saturation. Using Glaser's approach, the data were analyzed simultaneously, including open, selective, and theoretical coding. Lincoln and Gaba's (1985) evaluation criteria were considered to validate the research results, including credibility, dependability, confirmability, and transferability.

Results: The model obtained from the data has three main categories, and the central phenomenon showed the major authority in sports. obstacles and limitations of the major have been categorized into three sub-categories, including the shortcoming of high-level institutions, the weakness of legal requirements, and the failures in sports management. Finally, the solutions for sports management development included three sub-categories: development of human resources competencies, curriculum

and research programs, and revolutionary legal requirements.Conclusion: physical education faculties with sports management majors can make more detailed plans to improve the position and authority of the field in the country's sport according to the identified categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational major promoting strategy
  • emergent approach
  • educational major authority
  • obstacles and limitations