نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

4 دانشگاه تهران

10.22059/jsm.2023.352230.3070

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی موانع حرفه‌ای سازی فدراسیون‌های ورزشی کشور انجام شد.

روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ نحوه اجرا جزو پژوهش‌های آمیخته (ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی) می‌باشد که در کنار مطالعه کیفی با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بر اساس روش تحلیل تم، در بخش کمی نیز به آزمون مدل برگرفته از بخش کیفی با روش تحلیل عاملی تائیدی پرداخته ‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی را مدیران و مقامات رسمی کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، اساتید دانشگاهی و همچنین متخصصان سازمان‌ها و استراتژی سازمانی (12 نفر) تشکیل دادند. انتخاب مصاحبه‌ شوندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در بخش کمی نیز مدیران، کارشناسان و روسای فدراسیون‌های ورزشی منتخب، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان انتخاب گردیدند (210 پرسشنامه کامل). اطلاعات تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان‌دهنده برازش خوب و کافی عوامل شناسایی‌شده بود.

یافته ها: نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر موانع و چالش‌ها را دو بعد کلی درونی و بیرونی شناسایی کرد که در بعد درونی موانع شامل مدیریت و رهبری، فرهنگ و ساختار سازمانی، اقتصادی-مالی، موانع خاص و امکانات سخت‌افزاری بودند. در بعد بیرونی هم موانع به ترتیب شامل موانع کلان اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی بودند.

نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان داشت که حرفه ای سازی در فدراسیون های ورزشی کشور دارای مشکلات و موانع عدیده ای است که البته بخشی از آن را می توان با انتخاب سازوکارهای مدیریتی صحیح و برنامه ریزی های اصولی در داخل فدراسیون ها برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining obstacles to professionalization of sports federations of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Safarpour 1
  • Ebrahim Alidoust Qahfarokhi 2
  • majid jalali farahani 3
  • Afsar Jafari Hajin 4

1 ph.d student/university of tehran

2 associate professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran University, Tehran, Iran

3 department of university of tehran

4 university of Tehran

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted in order to examining the obstacles to the professionalization of sports federations in Iran.

Methods: In terms of the method of implementation, this research is one of the mixed researches. which in addition to the qualitative study using semi-structured interviews based on the theme analysis method, in the quantitative part, the model test taken from the qualitative part with the method Confirmatory factor analysis has been done. The statistical population of this research in the qualitative part was made up of managers and officials of the National Olympic Committee and sports federations, university professors, as well as specialists of organizations and organizational strategy (12 people). The interviewees were selected by purposeful sampling. In the quantitative section, managers, experts and presidents of selected sports federations, the National Olympic Committee and the Ministry of Sports and Youth were selected (210 complete questionnaires). Confirmatory factor analysis data also showed a good and sufficient fit of the identified factors.

Results: The results identified two dimensions of obstacles and challenges (internal and external). Internal dimension includes: management and leadership, organizational culture and structure, economic-financial, special obstacles and hardware facilities. In the external dimension, the barriers include: macroeconomic barriers, legal, political and socio-cultural barriers. Confirmatory factor analysis also showed a good and sufficient fit of the identified factors

Conclusion: Therefore, professionalization in sports federations has many problems and obstacles, of course, part of it can be solved by choosing the correct management mechanisms and basic planning within the federation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professionalization
  • Commercialization
  • Sports federation
  • Economic
  • Political