نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه خوارزمی.تهران.ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی. تهران.ایران

10.22059/jsm.2022.350630.3051

چکیده

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل ارزش پیشنهادی مشتریان(سالمندان) مجموعه های تفریحی، ورزشی شهر تهران بود.

روش پژوهش: روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون یا تم است جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مدیران، پرسنل و مشتریان (سالمندان) مجموعه های تفریحی و ورزشی شهر تهران و همچنین خبرگان دانشگاهی بود. روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 59 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 87/0 بود.

یافته‌ها: در راستای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی، ورزشی شهر تهران در قالب 5 مقوله دسته بندی شدند. مقوله ها شامل: ارزش پیشنهادی کارکردی، ارزش پیشنهادی موقعیتی، ارزش پیشنهادی احساسی، ارزش پیشنهادی اجتماعی و ارزش پیشنهادی شناختی می باشند. که این 5 مقوله خود شامل 25 تم اصلی و 121 عامل یا کد باز هستند.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم برای توسعه مجموعه های تفریحی و ورزشی شهر تهران باید بر مقوله ها و تم های اصلی استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که از طریق شناسایی ارزش‌های پیشنهادی مورد نظر مشتریان(سالمندان) بتوان در جهت رفع نیازهای آن‌ها گام‌های اساسی برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of value proposition factors for the customers of entertainment and sports complexes in Tehran

نویسندگان [English]

  • FARSHID KESHAVARZ 1
  • NAJAF AGHAEI 2
  • MOHAMADREZA BOROUMAND DOLAGH 3

1 daneshjo

2 Khwarazmi University, Tehran, Iran

3 Shahid Beheshti University. Tehran Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of the current research was to identify the factors of the value offered to the customers of entertainment and sports complexes in Tehran.

Research method: The qualitative research method is a theme analysis. The statistical population of this research included managers, personnel, and customers of entertainment and sports complexes in Tehran, as well as academic experts. The sampling method was purposeful and using the snowball technique. The research tool was an interview that was conducted with 59 people. The validity of the research tool (interview) was examined and confirmed by the interviewees and then the expert professors, and the intra-subject agreement method was used to measure the reliability, and according to this method, the reliability value was equal to 0.87.

Findings: In order to analyze the data-based theory method was used. The findings of this research showed that factors of the value offered by the customers of entertainment and sports complexes in Tehran were categorized in the form of 5 main themes. The categories include: functional value proposition, situational value proposition, emotional value proposition, social value proposition, and cognitive value proposition. These 5 items include 25 themes and 121 agents or open codes.

Conclusion: Based on findings of this research, we conclude that for development of entertainment and sports complexes in Tehran, it should be focused on the categories extracted from this research, which through the identification of the proposed values desired by the customers, can be directed towards He took fundamental steps to meet their needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value proposition
  • seniors
  • business
  • sports
  • entertainment and sports complexes