نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، کیش، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، ایران

چکیده

مقدمه: کشور ما ایران، دارای نقاط قوت و پتانسیل‌های بسیار زیادی در زمینۀ محیط زیست است و حفاظت از آن ما را به انجام برنامه‌ریزی‌های زیست‌محیطی و بازاریابی سبز فرا می‌خواند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی در پیست‌های اسکی است.
روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که براساس طیف لیکرت طراحی و تهیه شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه 21 و Amos نسخۀ 22 به‌تناسب فرضیه‌های تحقیق، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه، مدل معادلات ساختاری، استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد ارزش شاخص‌ها در مدل به‌دست‌آمده از پژوهش در حد قابل قبولی بودند و برازش مدل تأیید شد. در مدل ساختاری، چهار متغیر «قیمت سبز»، «محصول سبز»، «توزیع سبز» و «ترفیع سبز» که آمیختۀ بازاریابی سبز را تشکیل می‌دهد، بر رفتار مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: این پژوهش به‌منظور بررسی چگونگی ارتباط بازاریابی سبز با رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی صورت گرفت که علاوه‌بر نتایج آماری حاصله این مطلب روشن شد که با توسعۀ بازاریابی سبز، می‌توان روش‌هایی را اتخاذ کرد که در حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشیم و رشته‌های ورزشی زمستانی را بیش از پیش توسعه دهیم و در جلب ورزشکاران و گردشگران طبیعت، حداکثر تلاش‌ها را داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Green Marketing and Customer's Behavior of Winter Sports

نویسندگان [English]

  • Mahshid Haji Heidari 1
  • Seyed Nasrolah Sajjadi 2
  • Mehrzad Hamidi 3
  • Hossein Rajabi 4

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kish International Campus, Kish, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of Sport Management, Kish International Campus, Kish, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this Research was to design a model for relationship between green marketing mix and Customer behavior of winter sports.
Methods: The research method was survey and descriptive. The statistical population included 240 persons who were athletes and employees in ski center office, and sport tourisms in Ski slopes. Sampling method was random classification and for data analyzing SEM method using AMOS 22 and SPSS 21 software were utilized. Index values in model were in acceptable range and model was confirmed.
Results: In this structural model, the findings showed that the appropriate indices of the measurement models and the structural model are at an optimal level, so the collected data was suitable for the research model.
The four variables consisted of "green price", "green product", "green place" and "promotion" for green marketing: considering that these four variables have a positive and significant effect on customer behavior, so green marketing also affects customer behavior and the main hypothesis was confirmed.
Conclusion: Iran has a lot of strengths and potentials in natural sources and environment. Environmental protection is done by people who are eager to implement green marketing   and environmental programs. Therefore, it is necessary to get more information and knowledge in the field of environmental protection development and green marketing. we need to get information and awareness and provide grounds for the participation of the general public in these matters. The present paper has implications for managers of service and ski industrial corporations and marketing and sport management researchers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer behavior
  • Green marketing
  • Modeling
  • winter sports
Anestis K. Fotiadis, Chris A. Vassiliadis, Nikolaos D. Stylos. (2012). Strategic Marketing Management at ski centers: the SMMP concept Singaporean Journal of business Economic, and Management studies. Vol.1, no.2