نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران است.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به‌منظور پیشبرد اهداف پژوهش از نظریة داده‌بنیاد استفاده شد. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش 15 مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با عمده‌فروشان تجهیزات بدنسازی انجام گرفت، مصاحبه به‌صورت نوشتار وارد نرم‌افزار مکس‌کیودا شده و تجزیه‌وتحلیل شد، نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی انجام گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه‌ای که توسط 263 نفر از صاحبان فروشگاه‌ها تکمیل شده بود، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای 23  SPSSوAmos  تجزیه‌وتحلیل و مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
یافته‌ها: براساس کدگذاری سه‌مرحله‌ای، 46 کد باز، 16 مقوله و 4 حوزة عمده شناسایی شدند که این کدها عبارت‌اند از توان رقابتی محصول، رفتار مصرف‌کننده، رقبا و عوامل محیطی؛ و در بازار تجهیزات بدنسازی این چهار عامل توانسته‌اند به‌طور عمده تعیین‌کننده موفقیت سیاست‌های قیمت‌گذاری باشند.
نتیجه‌گیری: بنابراین تولیدکنندگان باید در سیاست‌های قیمت‌گذاری عوامل شناسایی‌شده و مقوله‌های مرتبط را به‌عنوان راهنمای کار خود در نظر بگیرند تا به فروش بالاتر و در نهایت رونق صنعت تجهیزات بدنسازی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Bodybuilding Equipment Pricing Made in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kashtidar 1
  • Malihe Sadat Aghaei Shahri 2
  • Mahsa Mortezaeean 1

1 Department of Sport Management, faculty of sport Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Human Sciences, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to identify the factors affecting the pricing of Iranian fitness equipment.
Methods: Accordingly, the research was carried out qualitatively and in order to advance the research objectives, the data of the foundation theory was used. The method is based on a different approach, exploratory research, and conducted a continuous comparative analysis approach in the framework of three stages open coding, axial coding, and selective coding. In order to achieve the research goals, 15 semi-structured interviews were conducted with the fitness equipment wholesalers. Then, the text of the interviews was entered into MaxQDA software and analyzed. Also, snowball sampling was used. In the quantitative section of the questionnaire, which was completed by 263 owners of the store, it was analyzed using structural equation modeling in Amos and SPSS 23, and it was found that the research model has a suitable fit.
Results: Using three stages of coding, at first, 46 extension codes were extracted, and then these concepts were categorized into 16; finally, in the selective coding stage, four major domains were identified in the pricing of fitness equipment including: Competitive product capability, consumer behavior, competitors and environmental factors. As can be seen, in the market for fitness equipment, these four factors have been able to decisively determine the success of pricing policies.
Conclusion: Therefore, manufacturers should consider these factors and related categories in their pricing policies as their guideline to achieve higher sales and ultimately the boom in the equipment industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • bodybuilding
  • pricing
Ahmadvand Farzaneh, Sardari Ahmad (2014). impact of this branch of marketing on performance, profitability and business value for its stakeholders.journal of business strategies. 63-78. (In Persian)
Shirkhodaei Meysam, Ghasemi Hamedani Iman, Hbibnezhad lojandi samira (2016). investigate factors affecting consumer intention to buy organic products among consumers of organic products has been the province. Journal of hormozgan culturalresaerch review. Commercial surveys. (In Persian)