نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری تهران بود. روش تحقیق به‌صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام‌مند نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان اجرایی، اساتید و صاحب‌نظران اماکن وفضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران است که در زمینه موضوع تحقیق اعم از خصوصی‌سازی اماکن ورزشی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی تخصص لازم را داشتند، بودند که تعداد 15 نفر برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع موردتحقیق به شکل کاملاً غیر احتمالی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. 158 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله در قالب ابعاد 6 گانۀ مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (2 مقوله شرایط اماکن و شرایط مدیریتی)، پدیدۀ اصلی (خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی)، راهبرد (2 مقوله اصلاحات و بازبینی و بهبود عملکرد)، ویژگی‌های زمینه‌ای (2 مقوله شرایط جامعه و شرایط فردی)، شرایط مداخله‌گر (2 مقوله عوامل بازدارنده و عوامل محرک) و پیامد (3 مقوله تحول در پیشبرد امور شهرداری‌ها، تحول در سطح کمی و کیفی اماکن و تحول در خدمت‌رسانی) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of privatization of sports facilities and spaces in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Mehdi SeyedAli 1
  • Farshad Emami 2
  • Seyed Jafar Mosavi 3

1 PhD Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of privatization of sports facilities in Tehran Municipality. The research method was qualitative using a systematic design of data-based theory and semi-structured interviews were used to collect information and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. The statistical population of the study included managers, executives, professors and experts of sports venues and sports spaces of Tehran Municipality Sports Organization who had the necessary expertise in the field of research, including privatization of sports venues, investment and marketing, 15 people were interviewed. And obtaining the necessary information in relation to the subject under study were selected in a completely non-probabilistic manner using theoretical and targeted snowball techniques. Open, axial and selective coding were used to analyze the data. 158 basic conceptual propositions with 11 categories in the form of 6 dimensions of paradigm model, including causal conditions (2 categories of place conditions and managerial conditions), main phenomenon (privatization of sports venues and spaces), strategy(2 categories of corrections and review and performance improvement), Underlying characteristics(2 categories of community conditions and individual conditions), intervening conditions(2 categories of deterrents and stimulus factors) and consequences(3 categories of change in the promotion of municipal affairs, change in the quantitative and qualitative level of places and change in service) were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • privatization
  • municipal sports
  • model
  • qualitative method
  • sports venues and spaces