نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری تهران بود.
روش پژوهش: روش تحقیق به‌صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام‌مند نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان اجرایی، استادان و صاحب‌نظران اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران است که در زمینۀ موضوع تحقیق اعم از خصوصی‌سازی اماکن ورزشی، سرمایه‌گذاری و بازاریابی تخصص لازم را داشتند، بودند که 15 نفر برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع مورد تحقیق به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد.
یافته‌ها: 158 گزارۀ مفهومی اولیه با 11 مقوله در قالب ابعاد شش‌گانۀ مدل پارادایمی، شامل شرایط علی (دو مقولۀ شرایط اماکن و شرایط مدیریتی)، پدیدۀ اصلی (خصوصی‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی)، راهبرد (دو مقولۀ اصلاحات و بازبینی و بهبود عملکرد)، ویژگی‌های زمینه‌ای (دو مقولۀ شرایط جامعه و شرایط فردی)، شرایط مداخله‌گر (دو مقولۀ عوامل بازدارنده و عوامل محرک) و پیامد (سه مقولۀ تحول در پیشبرد امور شهرداری‌ها، تحول در سطح کمی و کیفی اماکن و تحول در خدمت‌رسانی) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Privatization of Sports Facilities and Spaces in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Mehdi SeyedAli 1
  • Farshad Emami 1
  • Seyed Jafar Mosavi 2

1 Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Department of Sports Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to present a model of privatization of sports facilities of Tehran Municipality.
Methods: The research method was qualitative using a systematic design of data-based theory and semi-structured interviews were used to collect information. Then, data analysis was performed by Strauss and Corbin method and a paradigm model. The statistical population of the study included managers, executives, professors and experts of sports venues and sports spaces of Tehran Municipality Sports Organization who had the necessary expertise in the field of research, including privatization of sports venues, investment and marketing, 15 people were interviewed. And obtaining the necessary information in relation to the subject under study was selected in a completely non-probabilistic manner using theoretical and targeted snowball techniques. Open, axial and selective coding were used to analyze the data.
Results: 158 basic conceptual propositions with 11 categories in the form of 6 dimensions of a paradigm model, including causal conditions (2 categories of place conditions and managerial conditions), main phenomenon (privatization of sports venues and spaces), strategy(2 categories of corrections and review and performance improvement), Underlying characteristics(2 categories of community conditions and individual conditions), intervening conditions(2 categories of deterrents and stimulus factors) and consequences(3 categories of change in the promotion of municipal affairs, change in the quantitative and qualitative level of places and change in service) were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal Sports
  • Model
  • Privatization
  • Qualitative Method
  • Sports Venues and Spaces
Deldar, E, Karegar. GH, Ghafouri, F. (2016). Investigating the economic obstacles to the privatization of professional football league clubs in the country. Sports management and development, 9, 68-53. (In Persian)