نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد قزوین گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

3 استاد دانشگاه ازاد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل: 16 نفر از مدیران عامل باشگاه ها و 16 نفر از اعضای کمیته بازاریابی باشگاه ها و 49 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه ها تشکیل دادند و مجموعاً 81 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به شکل میدانی انجام گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از نمونه گیری تمام شمار استفاده گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر) انجام شد؛ پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای Spss و PLS استفاده شد. یافته ها: تمامی مولفه های بازاریابی بر توسعه اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری داشتند و از بین مولفه های بازاریابی مولفه بسترسازی حرفه ای با 76 درصد همبستگی و شاخص بسترسازی برای سرمایه گذاری با اطمینان با میانگین 4.87 دارای بیشترین امتیاز در بین شاخص ها بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a sports marketing model to advance the economic goals of Iranian Premier League clubs

نویسندگان [English]

  • Mazaher Zolfaghari 1
  • zahra nobakht ramazani 2
  • mehdi Naderinasab 3

1 PHD Student

2 Academic member of the Free University of Qazvin Branch Physical Education and Sport Sciences

3 master of azad university

چکیده [English]

Introduction: Sport Football marketing is an important tool for improving football quality, fixing financial problems and an important solution for earning through sports. The aim of the present study was to design a sports marketing model for economic development of Iranian Pro League clubs. Method: In terms of type, correlation and in terms of purpose is applied. The statistical population consisted of 16 club managers and 16 members of the marketing committee of Clubs and 49 of sport marketing specialists and faculty members of universities and a total of 81 people were selected using simple random sampling method and field form. According to the limited population, the sample was used. To collect the data, a researcher-made questionnaire with 5 components in the field of sport marketing in the economic development of football clubs including the variable of management structure, promotional conditions, support incentives, professional platform and media were used. Validity of the questionnaire was performed by experts (sport marketing experts) (14 participants), the reliability was calculated using Cronbach's alpha test. In order to analyze the statistical analysis, descriptive statistics and structural equation modeling method were used in SPSS and PLS software. Results: Among the components of marketing component of professional infrastructure with 76% of the correlation and infrastructure index for investment with confidence with the mean 4.87 had the highest scores among the indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • football development
  • club revenue
  • marketing
  • sports