نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت توسعۀ اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش پژوهش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. در دو مرحله مصاحبه با کدگذاری باز (کیفی) توسط نخبگان که به روش گلوله‌برفی 10 نفر بودند و سپس مدلسازی (کمی) که جامعۀ آماری در مجموع 81 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و به شکل میدانی انجام گرفت. با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، از نمونه‌گیری تمام‌شمار استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته با پنج مؤلفه در زمینۀ بازاریابی ورزشی در توسعۀ اقتصادی باشگاه‌های فوتبال شامل متغیر ساختار مدیریتی، شرایط تبلیغاتی، مشوق‌های حمایت، بسترسازی حرفه‌ای و رسانه‌ها استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (کارشناسان بازاریابی ورزشی) (14 نفر) انجام گرفت؛ پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای Spss و PLS استفاده شد.
یافته‌ها: تمامی مؤلفه‌های بازاریابی بر توسعۀ اقتصادی تأثیر مثبت و معنا‌داری داشتند و از بین مؤلفه‌های بازاریابی مؤلفۀ بسترسازی حرفه‌ای با 76 درصد همبستگی و شاخص بسترسازی برای سرمایه‌گذاری با اطمینان با میانگین 87/4 دارای بیشترین امتیاز در بین شاخص‌ها بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاضر به‌منظور توسعۀ اقتصادی باشگاه‌ها شاخص هایی همچون اجرای طرح خصوصی‌سازی باشگاه و ورود باشگاه‌ها به بازار بورس و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تیم های ورزشی جزو شاخص‌های نوین در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a sports marketing model to advance the economic goals of Iranian Premier League clubs

نویسندگان [English]

  • Mazaher Zolfaghari 1
  • Zahra Nobakht Ramazani 2
  • Mehdi Naderinasab 2

1 Department of Sports Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

2 Department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current research was to design a sports marketing model for the economic development of Iran's Premier League football clubs.
Methods: in terms of type, it is of correlation and in terms of purpose, it is applied. The research was conducted in two stages, the first stage was conducted by open interview method, coding of concepts by elites, and then 10 members of the faculty were selected by snowball method, and in the second stage, the statistical population included: 16 members of the CEOs of the clubs and 16 members of the marketing committee of the clubs in the 1997-98 football Premier League and 49 people of sports marketing specialists and academic faculty members of the universities formed, and a total of 81 people were formed using a simple random sampling method and in the field. Due to the limited statistical population, total sampling method was used. In order to collect data, a researcher-made questionnaire with 5 components was used in the fields of sports marketing for the economic development of football clubs, including changes in the management structure, advertising, incentives, professional development and media. The reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.83). For statistical analysis, descriptive statistics and structural equation modeling method were used in SPSS and PLS software.
Results: All found components have a positive and significant impact on economic development, and among the high components, the professional foundation component with 76% correlation and the foundation index for capital with confidence with 4.87 capital had the highest score among the indices.
Conclusion: According to the present results, for the economic development of the clubs, with special attention to the component of professional hospital construction, which is the index of the privatization of the clubs and the entry of the clubs into the stock market and investment with the confidence of the indicators of the new indicators in This is straight. It needs to be done

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Development
  • Sport Marketing Model Monetary Clubs