نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در آمیخته بازاریابی قیمت تنها عاملی است که ایجاد درآمد می‌کند و تعیین قیمت مناسب در هر زمینه‌ای می‌تواند به یک جریان پایدار درآمد منجر گردد، از این‌رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های موثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان حرفه‌ای در لیگ برتر فوتبال عراق بود. روش پژوهش حاضر آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. جامعه آماری این تحقیق را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری و در بخش کمی از تحلیل دیمتل استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد 47 مفهوم نهایی، 11 مقوله فرعی با نام‌‌های سرمایه انسانی، کارایی باشگاه، عملکرد ورزشی، اثرات زمانی، عوامل جغرافیایی، ویژگی‌های لیگ، رفتار بازیکن، ارزش اجتماعی، قوانین نقل و انتقالات، حاکمیت شرایط و عوامل مالی و 4 مقوله اصلی به‌نام‌های ویژگی‌های بازیکن، ویژگی‌های باشگاه، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی مؤثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان فوتبال هستند. همچنین مشخص گردید عوامل سرمایه انسانی، مالی و اثرات زمانی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین قیمت‌گذاری بازیکنان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Analyze the Drivers That Affect the Pricing of Professional Players in the Iraqi Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Abdulrazzagh Algam 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Mohammad Soltanhosseini 2

1 . Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associated Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

In the marketing mix, price is the only factor that generates revenue, and determining the right price in any field can lead to a steady stream of revenue, so the purpose of this study was to identify and analyze price-driven drivers of professional players in the Iraqi Football Premier League. The method of the present study was mixed and its design was harmonization. The statistical population of this study consisted of experts, 15 of whom were selected purposefully and based on theoretical saturation. In order to analyze the qualitative information, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used and in a quantitative part, Demitel analysis was used. Findings of this study showed 47 final concepts, 11 sub-categories with the letters of human capital, club efficiency, sports performance, time effects, geographical factors, league characteristics, player behavior, social value, transfer rules, The rule of financial conditions and factors and the four main categories of player characteristics, club characteristics, internal factors and external factors affect the pricing of football players. It was also found that human capital, financial and time effects factors have the greatest impact on explaining player pricing, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports clubs
  • football players
  • pricing
  • player features
  • club features