نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در آمیختۀ بازاریابی قیمت تنها عاملی است که ایجاد درآمد می‌کند و تعیین قیمت مناسب در هر زمینه‌ای می‌تواند به یک جریان پایدار درآمد منجر شود، ازاین‌رو هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان حرفه‌ای در لیگ برتر فوتبال عراق بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. جامعۀ آماری تحقیق را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری و در بخش کمی از تحلیل دیمتل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 47 مفهوم نهایی، 11 مقولۀ فرعی با نام‌های سرمایۀ انسانی، کارایی باشگاه، عملکرد ورزشی، تأثیرات زمانی، عوامل جغرافیایی، ویژگی‌های لیگ، رفتار بازیکن، ارزش اجتماعی، قوانین نقل و انتقالات، حاکمیت شرایط و عوامل مالی و چهار مقولۀ اصلی به ‌نام‌های ویژگی‌های بازیکن، ویژگی‌های باشگاه، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی مؤثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان فوتبال هستند. همچنین مشخص شد عوامل سرمایۀ انسانی، مالی و تأثیرات زمانی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین قیمت‌گذاری بازیکنان دارند.
نتیجه‌گیری: با اقتباس از آنچه بیان شد پیشنهاد می‌شود در ارزش‌گذاری بازیکنان فوتبال صرفاً به یک فاکتور یا یک شاخص خاص تأکید نشود و سعی شود از همۀ جهات بحث ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بررسی و دنبال شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Analyze the Drivers That Affect the Pricing of Professional Players in the Iraqi Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Abdulrazzagh Algam
  • Mehdi Salimi
  • Mohammad Soltanhosseini

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan

چکیده [English]

and determining the right price in any field can lead to a steady stream of revenue, so the purpose of this study was to identify and analyze price-driven drivers of professional players in the Iraqi Football Premier League.
Methods: The method of the present study was mixed and its design was harmonization. The statistical population of this study consisted of experts, 15 of whom were selected purposefully and based on theoretical saturation. In order to analyze the qualitative information, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used and in a quantitative part, DEMATEL analysis was used.
Results: Findings of this study showed 47 final concepts, 11 sub-categories with the letters of human capital, club efficiency, sports performance, time effects, geographical factors, league characteristics, player behavior, social value, transfer rules, the rule of financial conditions and factors and the four main categories of player characteristics, club characteristics, internal factors and external factors affect the pricing of football players. It was also found that human capital, financial and time effects factors have the greatest impact on explaining player pricing, respectively.
Conclusion: Based on what has been said, it is suggested not emphasizing only a specific factor or an indicator in the evaluation of football players, and trying to examine and to follow the discussion of evaluation and pricing in all aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Club Features Football Players
  • Player Features
  • Pricing
  • Sports Clubs