نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت‌بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به‌صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعة آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسش‌نامه محقق ساخته‌ بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان موردبررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای‌کرونباخ موردبررسی قرار گرفت (81/0= α). در قسمت تجزیه‌وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. کلیه فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزار EXCEL انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه‌های نظارتی، زیرساخت‌ها، دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت‌بدنی مهم می‌باشد. با توجه به نتایج مشخص گردید که دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی و زیرساخت‌ها به‌عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، جنبه‌های نظارتی، مسائل اجتماعی و مسائل انگیزشی به‌عنوان عوامل معلولی مشخص گردید. به عبارتی سرمایه‌گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی و زیرساخت‌ها سبب ارتقا نوآوری آموزشی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for improving the educational innovation of physical education teachers using the DEMATEL method

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Mehraji 1
  • Farzad Ghafori 2
  • Sara Keshgar 2
  • Mohamad Javadipor 3

1 PhD student in Sports Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Tehran Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education teachers. The research method was mixed (qualitative-quantitative) in which the qualitative part was done in the form of content analysis. The statistical population included those who were aware of the subject of the research and according to the purposeful selection, 13 people were identified as the sample. Research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was examined according to the experts. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.81). In the quantitative analysis of the research, Dematel method was used. All research data analysis process was performed in EXCEL software. The results showed that 8 general factors including social issues, motivational issues, regulatory aspects, infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive laws and regulations and management issues are important to improve the educational innovation of physical education teachers. According to the results, it was found that specialized knowledge, government support and infrastructure as causal factors and supportive laws and regulations, management issues, regulatory aspects, social issues and motivational issues were identified as disability factors. In other words, investing in improving specialized knowledge, government support and infrastructure promotes educational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • schools
  • physical education
  • education
  • financial resources