نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به‌صورت تحلیل مضامین انجام گرفت.
روش پژوهش: جامعة آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، 13 نفر به‌عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسشنامة محقق‌ساخته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان بررسی شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبة آلفای‌ کرونباخ بررسی شد (81/0= α). در قسمت تجزیه‌وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. تمامی فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزار EXCEL انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه‌های نظارتی، زیرساخت‌ها، دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی مهم است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی و زیرساخت‌ها به‌عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، جنبه‌های نظارتی، مسائل اجتماعی و مسائل انگیزشی به‌عنوان عوامل معلولی مشخص شد. به‌عبارتی سرمایه‌گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت‌های دولتی و زیرساخت‌ها سبب ارتقای نوآوری آموزشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Improving the Educational Innovation of Physical Education Teachers Using the DEMATEL Method

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Mehraji 1
  • Farzad Ghafori 2
  • Sara Keshkar 2
  • Mohamad Javadipor 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Department of Educational Methods and Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education teachers.
Methods: The research method was mixed (qualitative-quantitative) in which the qualitative part was done in the form of content analysis. The statistical population included those who were aware of the subject of the research and according to the purposeful selection, 13 people were identified as the sample. Research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was examined according to the experts. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.81). In the quantitative analysis of the research, Dematel method was used. All research data analysis process was performed in EXCEL software.
Results: The results showed that 8 general factors including social issues, motivational issues, regulatory aspects, infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive laws and regulations and management issues are important to improve the educational innovation of physical education teachers.
Conclusion: According to the results, it was found that specialized knowledge, government support and infrastructure as causal factors and supportive laws and regulations, management issues, regulatory aspects, social issues and motivational issues were identified as disability factors. In other words, investing in improving specialized knowledge, government support and infrastructure promotes educational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Financial Resources
  • Innovation
  • Physical Education
  • Schools