نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده


مقدمه: پژوهش پیش‌رو با هدف شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب و ارائۀ الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام گرفته است.
روش پژوهش: این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) در پی شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی، کشف نگرانی عمدۀ مشارکت‌کنندگان، به‌منظور حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائۀ یک الگوی بومی برای رشتۀ ورزشی دو و میدانی است. جامعۀ پژوهش شامل تمامی ذی‌نفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزۀ حکمرانی به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی برای مصاحبه‌های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده‌ها به‌صورت همزمان با استفاده از مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت‌نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت‌کنندگان با تأیید یافته‌های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی و تأیید کردند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مهم‌ترین نگرانی‌های مشارکت‌کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه‌ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته‌بندی شدند. در پژوهش «نقش قانون و حاکمیت قانون» که از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب محسوب شد، مقولۀ محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدودۀ این مؤلفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون‌مداری شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه مشارکت‌کنندگان، رعایت مؤلفه‌های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی، کارامدی و مسئولیت‌پذیری را در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Good Governance principles in the Athletics Federation of the Islamic Republic of Iran and Presenting a Conceptual Model (Providing a grounded theory method)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Asgarigandomani 1
  • Ghodratollah Bagheri 1
  • Ebrahim Alidoust 2
  • Mohammd Hosein Rahmati 1

1 Department of Sport Management, Faculty of Management, University of Farabi, Qom, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The current research aimed at identifying the principles of good governance and providing a conceptual model in the Athletics Federation of Iran.
Methods: This qualitative research, with emergent approach (Glaserian), sought to identify the principles of governance, discover contributors' concerns, solve basic problems and finally present a conceptual model in the athletics society of Iran. The research sample included all the stakeholders in the Athletics Federation, for this purpose, 23 well-known experts in the field of governance selected by targeted and snowball selection for deep and unstructured interviews. The data were analyzed simultaneously using a set of encodings. 14 of the participants assessed and confirmed the validity and reliability of the research findings.
Results: The results showed that the most important concerns of the participants are classified in four categories: underlying factors, phenomenon, strategy and consequences. In this study, "The role of law and rule of law", one of the priciples of good governance, was the central issue of the research. Within the framework of this principle, the basic social process has been shaped by the strategy of moving toward the “rule of law’’.
Conclusion: The observance of good governance principles in the Athletics Federation will have consequences such as effectiveness, efficiency and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletics
  • Federation
  • Emergent Approach Good Governance
  • Grounded Theory Method
Australian Sport Commission. Governance: Principles of best practice. 2004, Retrieved from: www.ausport.gov.au/asc/corpdocs/governance.