شناسایی مولفه‏های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 مدیریت ورزش، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

4 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

پژوهش پیش‏رو با هدف شناسایی مولفه‏های حکمرانی خوب و ارائه الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام شده است. این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) به دنبال شناسایی مولفه‏های حکمرانی، کشف نگرانی عمده مشارکت‏کنندگان، در جهت حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائه یک الگوی بومی برای رشته ورزشی دو و میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی ذینفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزه حکمرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه‏های عمیق ساختار نیافته انتخاب شدند و داده‏ها به صورت هم‏زمان با استفاده از مجموعه‏ای از کد‏گذاری‏های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت‏نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت‏کنندگان با تایید یافته‏های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد مهم‏ترین نگرانی‏های مشارکت‏کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه‏ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته‏بندی شدند. در پژوهش "نقش قانون و حاکمیت قانون" که یکی از مولفه‏های حکمرانی خوب محسوب شد، مقوله محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدوده این مولفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون‏مداری شکل گرفته است. همچنین از دیدگاه مشارکت‏کنندگان، رعایت مولفه‏های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، پیامدهای اثربخشی، کارآمدی و مسئولیت‏پذیری را بدنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Good Governance Components in the Athletics Federation of Islamic Republic of Iran and Presenting a Conceptual Model (Providing a grounded theory method)

نویسندگان [English]

 • Rohollah Asgarigandomani 1
 • ghodratollah Bagheri 2
 • ebrahim Alidoust 3
 • Mohammd Hosein Rahmati 4

1 sports management, university of Tehran

2 sports management

3 sports management

4 Farabi Paradise of Tehran University

چکیده [English]

Identifying Good Governance Components in the Athletics Federation of Islamic Republic of Iran and Presenting a Conceptual Model

(Providing a grounded theory method)

Abstract

The leading research is aimed at identifying the components of good governance and providing a conceptual model in the Athletics Federation of Iran. This qualitative research, with emergent approach (Glaserian), seeks to identify the components of governance, discover contributors' concerns, solve basic problems and finally presents a conceptual model in the athletics society of Iran. The research community included all the stakeholders in the Athletics Federation, for this purpose, 23 well-known experts in the field of governance selected by targeted and snowball selection for a deep and unstructured interviews. Data were analyzed simultaneously using a set of encodings and write-coding. 14 of the participants assessed the validity and reliability of the research findings. The results showed that the most important concerns of the participants are in the four categories, underlying factors, phenomenon, strategy and consequences. In this study, "The role of law and rule of law", one of the components of good governance, was the central issue of research. Within the framework of this component, the basic social process has been shaped by the strategy of moving toward the “rule of law”. Also, the observance of good governance elements in the Athletics Federation will have consequences as effectiveness, efficiency and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletics
 • Federation
 • Emergent Approach
 • Good Governance
 • Grounded Theory Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 10 خرداد 1401