نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

4 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در دنیای معاصر تمام بخش‌های مختلف زندگی انسان‌ و حتی فعالیت‌های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری‌های نوین برای توسعۀ ورزش‌های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده‌هایی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعۀ ورزش‌های تفریحی به نُه گروه شامل هم‌آفرینی و تسهیل بهره‌گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری‌پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت‌بخشی، تجاری‌سازی ورزش‌های همگانی، و تحریک بهره‌گیری از فناوری در ورزش تقسیم می‌شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت‌های صورت‌گرفته در عرصۀ بین‌المللی برای توسعۀ ورزش‌های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش‌های تفریحی به سمت توسعه‌ و تجاری‌سازی آن حرکت کنیم.
واژگان کلیدی: اکوسیستم فناوری؛ پایلوت؛ تجاری‌سازی؛ فناوری‌های نوین؛ نوآوری؛ ورزش‌های تفریحی

عنوان مقاله [English]

Strategies for using new technologies to develop recreational sports: from pilot to commercialization

نویسندگان [English]

  • Javad Fesanghari 1
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini 2
  • M Saffari 3
  • hashem kouzechian 4

1 Department of Sport management, Human science Faculty, Tarbiat Modares University

2 Corresponding author, Assistant professor in sport management, physical education department, Humanities faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University

4 Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Aim: In the contemporary era, all different parts of human life and even their physical activities have been affected by the advancement of technology. in other words technology has a great role in our life. This study aimed at investigating ways to improve the use of new technologies for the development of recreational sports.

Methodology: Through the qualitative method data were collected by interviews. in order to analyze the qualitative data, the thematic analysis method was used (Brown and Clark, 2006).

Results: The findings showed that the strategies to improve the use of new technologies for the development of recreational sports were divided into nine groups: 1) co-creation and facilitation of technology use, 2) technology ecosystem design, 3) innovation, 4) technology pilot, 5) technology marketing, 6) The effect of proximity, 7) generalization, 8) commercialization of public sports, and 9) stimulating the use of technology in sports.

Conclusion: According to the results of this study, in order to be able to move in the country in line with the progress made in the international arena for the development of recreational sports, we must take a step towards piloting technology and developing and commercializing recreational sports technology by creating an ecosystem.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Ecosystem
  • Pilot
  • Commercialization
  • New Technologies
  • Innovation
  • Recreational Sports