نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چالش‌های استارتاپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود. روش پژوهش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون بود. خبرگان و صاحبان استارتاپ‌ها و کسب و کارهای ورزشی به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. مصاحبه با خبرگان و اساتید بیانگر روا بودن ابزار پژوهش(مصاحبه) بود. جهت سنجش پایایی نیز از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. داده‌های حاصل از این مطالعه با نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. نتیجه‌ی تحلیل داده‌ها 6 مضمون فرعی (مالی و اعتباری، قانونی و حقوقی، کسب و کار و بازاریابی، سازمانی و اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و عدم آموزش مناسب ) در قالب 3 مضمون اصلی (عدم حمایت مالی از کسب و کارها، وجود قوانین و مقررات سخت و عدم وجود نیروی انسانی) در رابطه با چالش‌های استارت آپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. بنابراین ذی نفعان و فعالین حوزه کسب و کارهای ورزشی می‌توانند ضمن شناخت چالش‌ها و مشکلات شکل‌گیری استارت‌آپ‌های ورزشی، زمینه‌ی توسعه‌ی این پدیده‌ی نوظهور در حوزه ورزش را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the challenges of startups in the field of sports businesses with a content analysis approach

نویسندگان [English]

  • mahdis parvaz 1
  • Hossein Eydi 2

1 Razi University, Kermanshah, Iran

2 Razi Unversity

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and analyze the challenges of startups in the field of sports businesses with a content analysis approach. The research method was qualitative and based on the content analysis approach. Experts and owners of startups and sports businesses were considered as the statistical population of this study. The sampling method was purposive. The research tool was an interview of 13 people. Interviews with experts and professors indicated the validity of the research tool (interview). Intra-subject agreement method was used to measure reliability. Data from this study were analyzed using QSR Nvivo software. Result of data analysis 6 sub-themes (financial and credit, legal and legal, business and marketing, organizational and administrative, hardware and software and lack of proper training) in the form of 3 main themes (lack of financial support for business And the work, the existence of strict rules and regulations and the lack of manpower) in relation to the challenges of start-ups in the field of sports businesses were presented in the form of a model. Therefore, stakeholders and activists in the field of sports businesses can, while recognizing the challenges and problems of forming sports startups, provide the basis for the development of this emerging phenomenon in the field of sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Entrepreneurship
  • Nvivo software
  • Startups
  • Sport