نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل زمینه‌های ایجاد و توسعه کسب‌وکار در صنعت ورزش و تبیین عوامل تسهیل گر بوده است. روش‌شناسی پژوهش حاضر، کیفی بوده است.داده‌های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطّلاعات و ارائۀ نظریۀ نهایی از استراتژی نظریۀ زمینه‌ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 25 نفر از متخصصین و کارآفرین در حوزه کسب‌وکارهای ورزشی در این پژوهش شرکت کردند که فهم و درک آن‌ها نسبت به الگوی مناسب به کسب‌وکارهای ورزشی مورد برّرسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از روش «نظریۀ زمینه‌ای» نشان می‌دهد که کسب کارهای ورزشی در چهار نوع آموزشی، گردشگری، بازاریابی و خدمات ورزشی است از طرفی متخصصان عوامل تسهیل کر را در چهار بعد مدیریتی، مالی و قانونی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و پیشنهادهای ارزشی است که مقوله‌های عمده به شرح ذیل است: حامیان مالی، قانون‌گذاری، پیشنهاد ارزشی ریسک‌پذیری، ذائقه مشتریان، شبکه‌سازی، تبلیغات، رسانه اجتماعی، کانون‌یابی، فرهنگ کسب‌وکار را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the fields of business creation and development in the sports industry and explaining the facilitator factors

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarpira 1
  • Rahim Najafzadeh 2
  • Jafar BarghiMoghadam 3
  • Hamid janani 2

1 Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University-Tabriz

2 Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University-Tabriz

3 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was analyzing the fields of business creation and development in the sports industry and explaining the facilitator factors. The methodology of the present study was qualitative. Qualitative data in this study were collected using in-depth interview technique. The underlying theory strategy has been used to analyze the information and present the final theory. Based on purposive sampling method and theoretical saturation criterion, 25 experts and entrepreneurs in the field of sports businesses participated in this study, whose understanding of the appropriate model for sports businesses was examined and analyzed. Findings obtained using the "contextual theory" method show that sports businesses in four types of education, tourism, marketing and sports services. On the other hand, experts consider the influential factors in four dimensions: management, financial and legal, cultural and social factors and value propositions. The main categories are: Sponsors, Legislation, Risk Value Offer, Customer Taste, Networking, Advertising, Social Media, Focusing, and Business Culture. The "core" category of this study is the "multiple and integrated business model", which includes other major categories, and business models should be changed according to the tastes of consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports businesses
  • structural factors
  • managerial factors
  • value model
  • contextual theory