نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده‌ها میدانی می‌باشد. در پژوهش حاضر باشگاه پرسپولیس به عنوان باشگاه مورد مطالعه انتخاب گردید و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی هواداران باشگاه پرسپولیس تشکیل دادند. تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه‌گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. با توجه به اهداف پژوهش ابزارهای مناسب برای این پژوهش پرسشنامه بود؛ بدین منظور به جهت ارزیابی مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه گالبریث (2010)، رفتارهای حمایتی از برند از پرسشنامه ژی و همکاران (2019) و برای اندازه‌گیری متغیرها میانجی نگرش هواداران از پرسشنامه ژی و همکاران (2019) و اندازه گیری متغیر تعدیلگر عدالت اجتماعی از پرسشنامه دیویس و اوثاوث (1987) استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی از برند و نگرش هوادار اثرگذار بوده است، همچنین نگرش هواداران بر رفتارهای حمایتی از برند تاثیر گذار بوده و نقش میانجی نگرش هواداران در رابطه با تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای حمایتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت عدالت اجتماعی نقش تعدیل‌گری بین تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر رفتارهای حمایتی از برند هواداران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Responsibility of Persepolis Club on Supportive Behaviors with the Mediating Role of Fans' Attitudes: The Modifying Role of Social Justice

نویسندگان [English]

  • shahoo zamani dadneh 1
  • Mohammad Reza esmaeli 2
  • ali zarei 3

1 PhD Student, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

TThe present study is a practical research in terms of purpose and quantitative in terms of strategy and in terms of the implementation path of correlation, in terms of field data collection. In the present study, Persepolis Club was selected as the study club and the statistical population of the present study consisted of all the fans of Persepolis Club. 360 people were selected as the research sample and were selected by the sampling method available and voluntarily. According to the objectives of the study, the appropriate tools for this study were questionnaire; for this purpose, in order to assess social responsibility from Galbraith questionnaire (2010), brand support behaviors from Zhi et al.'s questionnaire (2019) The Joyce et al. (2019) and the measurement of the social justice adjustment variable were used in the Davis and Othsuth (1987) questionnaire. Confirmatory factor analysis and study of the effects and mediating role of research at 5% error level were analyzed using 25 SPSS and Smart PLS 3.2.9 software. The results showed that social responsibility had an effect on brand support behaviors and supportive attitudes, and fans 'attitudes influenced brand support behaviors, and the mediating role of fans' attitudes toward the impact of social responsibility on supportive behaviors was confirmed. Ultimately, social justice plays a moderating role in the impact of club social responsibility on supportive brand behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Club social responsibility
  • brand support behavior
  • football fans
  • attitude
  • social justice