نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

3 دکتری مدیریت ورزشی، دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل ادراک زیسته اساتید علوم ورزشی از چالش‌ها و رهاوردهای آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه توصیفی صورت گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش اساتید علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌مدار انتخاب شدند. فرآیند مشارکت در پژوهش، تا زمان اشباع داده‌ها، یعنی تا زمانی که تجربیات و کدهای جدیدی حاصل نشد، ادامه پیدا کرد. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق و برای تحلیل محتوای داده‌های کیفی از روش کلایزی استفاده شد. بر اساس تحلیل تجربیات مشارکت‌کنندگان، 5 تم اصلی (ناکارآمدی تدریس دروس عملی، نبود بسترهای مورد نیاز آموزش مجازی، ضرورت توجه به ملاحظات حین تدریس، کیفیت ارزشیابی و رهآوردهای آموزش مجازی) و 26 مضمون مشخص گردید. با توجه به یافته‌ها مشخص شد تدریس آنلاین دروس عملی، از مطلوبیت کافی برخوردار نیست لذا پیشنهاد می‌شود از شیوه‌های جایگزین و مکمل منطبق با اهداف آموزشی فراگیران در این دروس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Lived Experiences of Sports Science Professors from the Challenges and Achievements of online learning in the Covid19 Pandemic Period

نویسندگان [English]

  • mahdi bashiri 1
  • Saba Dibaei 2
  • Behboud Yarigholi 1
  • Rasoul Faraji 1
  • sepideh shabani 3

1 Azarbaijan Shahid Madani University

2 Master student of Sports Management

3 PhD of Sports Management, Teacher, Department of Education of East Azarbaijan, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the lived experiences of sport sciences professors of the challenges and achievements of e-learning during the Covid 19 Pandemic. The present study was conducted with a qualitative approach and a descriptive phenomenological design. Participants in the study were professors of sports science at َ Azarbaijan Shahid Madani University who were selected by purposive sampling. The process of participating in the research continued until the data were saturated, that is, until new experiences and codes were obtained. In order to collect data, in-depth semi-structured interview was used and to analyze the content of qualitative data, Colaizzi's method was used. Based on the analysis of participants' experiences, 5 main categories (inefficiency of teaching practical courses, lack of required contexts for e-learning, the need to pay attention to teaching considerations, quality of evaluation and e-learning outcomes) and 26 sub-categories were identified. According to the findings, it was found that e-learning of practical courses is not sufficiently desirable, so it is recommended to use alternative and complementary methods in accordance with the educational goals of learners in these courses in accordance with health protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • online learning
  • professors Perception
  • qualitative content analysis
  • Sport Sciences