نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 مدیریت ورزشی، دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، تبریز،ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به استفادۀ گسترده از آموزش مجازی در دانشگاه‌های کشور، ضرورت ادامۀ آموزش در قالب آموزش الکترونیک در بحران کرونا، به‌عنوان روش جایگزین آموزش حضوری و همچنین بهره‌گیری از تجارب و دیدگاه استادان در راستای بهبود کیفیت و کمیت آموزش الکترونیک در آینده، سبب شد تا مطالعه‌ای با عنوان واکاوی تجارب استادان علوم ورزشی از چالش‌ها و رهاوردهای آموزش مجازی در دورۀ همه‌گیری کرونا طراحی و اجرا شود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانۀ توصیفی صورت گرفت. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، استادان علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌مدار انتخاب شدند. فرایند مشارکت در پژوهش، تا زمان اشباع داده‌ها ادامه پیدا کرد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافتۀ عمیق و برای تحلیل محتوای داده‌های کیفی از روش کلایزی استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل تجارب مشارکت‌کنندگان، پنج تم اصلی (ناکارامدی تدریس دروس عملی، نبود بسترهای مورد نیاز آموزش مجازی، ضرورت توجه به ملاحظات حین تدریس، کیفیت ارزشیابی و رهاوردهای آموزش مجازی) و 26 مضمون مشخص شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها مشخص شد تدریس آنلاین دروس عملی، از مطلوبیت کافی برخوردار نیست، ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود از شیوه‌های جایگزین و مکمل منطبق با اهداف آموزشی فراگیران در این دروس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده شود. همچنین با توجه به ضعف بسیار در سامانه‌های آموزش مجازی، بهتر است زیرساخت‌ها تقویت شده و از سامانه‌های مناسب‌تری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Lived Experiences of Sports Science Professors from the Challenges and Achievements of Virtual Education during Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bashiri 1
  • Saba Dibaei 1
  • Behboud Yarigholi 2
  • Rasoul Faraji 1
  • Sepideh Shabani 3

1 Department of Sports Management, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Department of Educational Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

3 Department of Education of East Azarbaijan, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Given the widespread use of virtual education in the universities, the need to maintain education in the form of e-learning during the COVID-19 pandemic as an alternative to in-person education, as well as the use of the experiences and perspectives of professors to improve the quality and quantity of e-learning in the future, has led to a study entitled "exploring the experiences of sports science professors with the challenges and achievements of virtual education during the coronavirus pandemic".
Methods: The study was descriptive phenomenological research with qualitative approach. Participants in the study were professors of sports science at Azarbaijan Shahid Madani University who were selected through a convenience sampling method. The participants’ contribution was preceded until the data collection was completed. In order to collect data, in-depth semi-structured interview was used and to analyze qualitative data Colaizzi's method was used.
Results: Based on the analysis of participants' experiences, 5 main categories (inefficiency of teaching practical courses, lack of necessary virtual teaching infrastructure, the need to pay attention to teaching considerations, quality of evaluation and e-learning outcomes) and 26 sub-categories were identified.
Conclusion: According to the findings, it was found that e-learning of practical courses was not desirable; therefore, it is recommended that more sufficient alternative and complementary methods complying with the educational goals be applied alongside consideration of health care protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Online learning
  • Professors Perception
  • Qualitative Content Analysis
  • Sport Sciences
Golden, C. (2020). Remote teaching: the glass half-full. Educause Review. https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remoteteaching-the-glass-half-full.