نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدگان دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های بدنی در اماکن ورزشی بود. روش پژوهش آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخص‌ها به‌صورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به روایی‌سازی شاخص‌های شناسایی‌شده پرداخته شد، آمیختۀ اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی نخبگان و متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و گلوله‌برفی با 11 نفر به اشباع نظری رسید و در بخش کمی جامعۀ آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه 245 مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 210 نمونۀ آماری به‌منظور تحلیل داده‌ها در بخش کمی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحلۀ کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع انسانی و 9 تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد. ازاین‌رو مسئولان و دست‌اندرکاران در اماکن ورزشی به‌منظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیت‌های مدنی باید به این موارد توجه کنند.
واژگان کلیدی: اماکن، اماکن ورزشی، حقوق ورزشی، فعالیت بدنی، مسئولیت مدنی

عنوان مقاله [English]

Reasons for increasing civil liability citations resulting from athletic activities in Sports venues in the Qom city

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghiyan 1
  • ghodratollah Bagheri 2
  • hamid rodbari 3
  • ali saberi 1

1 M. A. of Sports Management, accounting and management faculty, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran

2 2- Professor associate of sport management, accounting and management faculty, Farabi campus, university of Tehran, Qom, Iran

3 university of kharazmi

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the reasons for citing civil liability in sports venues resulting from physical activity. The research approach, which was exploratory since it initially qualitatively identified the indicators and then used a quantitative method to validate the identified indicators, was mixed. In the qualitative part of the elite, the statistical population was experts and law experts who used theoretical targeted sampling and snowballing with 11 individuals to achieve theoretical saturation, and all sports experts in Qom province who used formulas were in the quantitative part of the statistical population. The sample size was calculated at 245, and 210 statistical samples were used in a quantitative portion after distribution using simple random sampling. In the qualitative part of the interviews and in the quantitative part of the questionnaire, the research instrument was semi-structured. It checked the validity and reliability of the interview and questionnaires. Data analysis was conducted using the thematic analysis approach in the qualitative part and at two stages of open and central coding, and at both descriptive and astronomical levels in the t. The results of the interviews showed that the reasons for the rise in citations were listed as the three key concepts of software, hardware and human resources and 9 sub-themes. Therefore to avoid the formation of legal repercussions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • facility
  • physical activity
  • sports law
  • sports facility