نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسندة مسئول)

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف فرا تحلیل چهار دهه پژوهش در ارتباط با موانع و چالش‌های ارتقاء زنان در پست‌های مدیریت ورزشی کشور انجام شد. روش انجام پژوهش به‌صورت طرح ترکیبی از نوع کثرت‌گرایی درداده‌ها بوده است. جامعة آماری شامل کلیة مطالعات انجام‌شده در خصوص چالش-های مدیریت بانوان در 4 دهه پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در حوزة ورزش بوده است. جهت استخراج عناصر و گروه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. نتایج نشان داد که که زنان تا نیل به سهم مطلوب، راه زیادی در پیش دارند و در طول 4 دهه نگاه جنسیتی همواره سد راه مدیریت زنان بوده است، اما چالشی که در چند دهه اخیر در خصوص مدیریت بانوان بسیار نمود دارد، فرهنگ‌سازی ضعیف و همچنین نگاه جنسیتی در این خصوص است.جهت استخراج عناصر و گروه‌بندی آن‌ها از روش تحلیل تم استفاده گردید. نتایج نشان داد که که زنان تا نیل به سهم مطلوب، راه زیادی در پیش دارند و در طول 4 دهه نگاه جنسیتی همواره سد راه مدیریت زنان بوده است، اما چالشی که در چند دهه اخیر در خصوص مدیریت بانوان بسیار نمود دارد، فرهنگ‌سازی ضعیف و همچنین نگاه جنسیتی در این خصوص است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of four decades of research on barriers and challenges for the promotion of women in sports management positions in the country

نویسندگان [English]

  • Zahra Jami Abed Moghadam 1
  • , Hasan Fahim Devin 2
  • Hosein Peymanizad 3
  • Mohamad Reza Esmailzadeh Ghandehari 4

1 PhD Student, Department of Physical Education and Sports Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assosciate Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran(Corresponding Author)

3 Assosciate Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of meta-analysis of four decades of research on barriers and challenges for the promotion of women in the positions of sports management in the country. The research method was a combination of pluralism in the data. The statistical population includes all studies conducted on the challenges of women's management in the four decades after the Islamic Revolution of 1978 in the field of sports. Theme analysis method was used to extract the elements and group them. The results showed that women have a long way to go to achieve the desired share and for 4 decades the gender perspective has always been a barrier to women's management, but the challenge that has become very prominent in recent decades regarding women's management is the lack of culture. Instrumentation as well as a gender perspective in this regard.heme analysis method was used to extract the elements and group them. The results showed that women have a long way to go to achieve the desired share and for 4 decades the gender perspective has always been a barrier to women's management, but the challenge that has become very prominent in recent decades regarding women's management is the lack of culture. Instrumentation as well as a gender perspective in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • barriers and challenges
  • management
  • promotion of women
  • sport