نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات برندسازی مقصد بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی بسترهای اقتصادی در استان‌ های جنوب ایران انجام شد. این پژوهش براساس هدف، از پژوهش‌های کاربردی و از حیث شیوة گردآوری داده‌ها، از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل اساتید رشته‌های تربیت‌بدنی و گردشگری دانشگاه‌ها، کارشناسان و مسئولین تربیت‌بدنی اداره کل ورزش و جوانان، سازمان گردشگری و منابع طبیعی استان‌های جنوب کشور بودند که اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد آنان دردسترس نبود. با توجه به جدول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص نمونة آماری برابر با 384 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش از پرسش‌نامة بسترهای اقتصادی (18 سؤال)، پرسش نامه محقق ساخته برند سازی مقصد (10 سؤال) و پرسش نامه محقق ساخته توسعه گردشگری (12 سؤال) استفاده شد. پرسش‌نامه براساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده بود. نتایج پژوهش نشان داد که رابطة معناداری در ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش وجود دارد می‌باشد. همچنین برندسازی مقصد تأثیر مستقیم بر توسعة گردشگری ورزشی و بسترهای اقتصادی دارد. توجه به برندسازی مقصد می تواند نقش مهمی در جهت بهبود و گسترش جنبه های اقتصادی و همچنین توسعه گردشگری ورزشی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of destination branding on the development of sports tourism with the mediating role of economic contexts in the southern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Hsanshahi 1
  • Leila sadat Jamshidian 2
  • ahmad torkfar 3

1 PhD Student of Sport Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor of Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of destination branding on the development of sports tourism with the mediating role of economic contexts in the southern provinces of Iran. This research was applied research based on purpose and correlational in terms of data collection method. The statistical population included professors of physical education and tourism in universities, experts and physical education officials of the General Directorate of Sports and Youth, Tourism and Natural Resources Organization of the southern provinces of the country, the exact number of whom was not available. According to the Cochran sample size table in uncertain conditions, a statistical sample of 384 people was considered. In this study, the economic context questionnaire (18 questions), the researcher-made questionnaire of destination branding (10 questions) and the researcher-made questionnaire of tourism development (12 questions) were used. The questionnaire was based on the 5 Likert scale. The results showed that there is a significant relationship in the correlation matrix between the research variables. Destination branding also has a direct impact on the development of sports tourism and economic contexts. Attention to destination branding can play an important role in improving and expanding the economic aspects as well as the development of sports tourism.

Keywords:

Economy, destination branding, sports tourism, sport

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • sports tourism
  • destination branding
  • sport
  • Financial issues