بررسی اثرات برندسازی مقصد بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گری بسترهای اقتصادی در استان‌های جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات برندسازی مقصد بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی بسترهای اقتصادی در استان‌ های جنوب ایران انجام شد. این پژوهش براساس هدف، از پژوهش‌های کاربردی و از حیث شیوة گردآوری داده‌ها، از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل اساتید رشته‌های تربیت‌بدنی و گردشگری دانشگاه‌ها، کارشناسان و مسئولین تربیت‌بدنی اداره کل ورزش و جوانان، سازمان گردشگری و منابع طبیعی استان‌های جنوب کشور بودند که اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد آنان دردسترس نبود. با توجه به جدول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص نمونة آماری برابر با 384 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش از پرسش‌نامة بسترهای اقتصادی (18 سؤال)، پرسش نامه محقق ساخته برند سازی مقصد (10 سؤال) و پرسش نامه محقق ساخته توسعه گردشگری (12 سؤال) استفاده شد. پرسش‌نامه براساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده بود. نتایج پژوهش نشان داد که رابطة معناداری در ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش وجود دارد می‌باشد. همچنین برندسازی مقصد تأثیر مستقیم بر توسعة گردشگری ورزشی و بسترهای اقتصادی دارد. توجه به برندسازی مقصد می تواند نقش مهمی در جهت بهبود و گسترش جنبه های اقتصادی و همچنین توسعه گردشگری ورزشی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها