طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. این تحقیق بر مبنای راهبرد، توصیفی؛ بر مبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می‌رود. جامعة آماری شامل اعضای مجمع عمومی فدراسیون و متخصصان این رشته به تعداد 20 نفر بود و نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب شد. برای طراحی نقشة راهبردی از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که سه راهبرد در منظر مالی، دو راهبرد در منظر مشتری، یک راهبرد در منظر فرایندهای داخلی و چهار راهبرد در منظر رشد و یادگیری قرار می‌گیرند و در منظر مالی 25 سنجه، در منظر مشتری 30 سنجه، در منظر فرایندهای داخلی 3 سنجه و در منظر رشد و یادگیری 30 سنجه نهایی شدند. نتایج نشان داد آنچه در نتیجه احصاء سنجه‌ها بدست می‌آید وجود متری برای اندازه‌گیری عملکرد فدراسیون شمشیربازی است که از آن طریق بتوانند به اهداف راهبردی سازمان نائل آیند.

کلیدواژه‌ها