نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن بود.
روش پژوهش: این تحقیق بر مبنای راهبرد، توصیفی؛ بر مبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می­رود. جامعة آماری شامل اعضای مجمع عمومی فدراسیون و متخصصان این رشته به تعداد 20 نفر بود و نمونه آماری به­صورت تمام شمار انتخاب شد. برای طراحی نقشة راهبردی از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که سه راهبرد در منظر مالی، دو راهبرد در منظر مشتری، یک راهبرد در منظر فرایندهای داخلی و چهار راهبرد در منظر رشد و یادگیری قرار می­گیرند و در منظر مالی 25 سنجه، در منظر مشتری 30 سنجه، در منظر فرایندهای داخلی 3 سنجه و در منظر رشد و یادگیری 30 سنجه نهایی شدند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد آنچه در نتیجه احصاء سنجه­ها به­دست می­آید وجود متری برای اندازه­گیری عملکرد فدراسیون شمشیربازی است که از آن طریق بتوانند به اهداف راهبردی سازمان نائل آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Plan for the Fencing Federation of the Islamic Republic of Iran Using a Balanced Score Card

نویسندگان [English]

  • Nazanin Rasekh 1
  • Mohammad Javadipour 2
  • Saeed Jafari 3
  • Hossein Zareian 1

1 Department of Sport Management, Sport Sciences Research Institute , Tehran, Iran

2 Department of Educational Methods and Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, university of Tehran, Tehran, Iran;

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran;

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to develop a strategic map for the Fencing Federation of the Islamic Republic of Iran using a balanced scorecard.
Methods: This research is applied in terms of purpose and takes a descriptive approach. In addition, it falls into the category of organizational studies. The statistical population consisted of 20 members of the general assembly of the federation and specialists in this field, and the statistical sample was selected as total. To design a strategy map the method of Balance Score Card (BSC) was used.
Results: The results showed that there were three strategies in the financial perspective, two strategies in the customer perspective, one strategy in the internal process perspective, and four strategies in the growth and learning perspective. In addition, 25 in the financial perspective, 30 measures in the customer perspective, 3 measures in the internal process perspective, and 30 measures, were identified.
Conclusion: The results showed that what was obtained as a result of verifying the measurements was a measure for evaluating the performance of the Fencing Federation, through which they could achieve the strategic goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Planning
  • Strategic plan
  • Strategy implementation
  • Sports organizations
Nieplowich M.(2015). The use of the balanced scorecard in the implementation of the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin. Quantitative Methods in Accounting and Finance. 95-103.