نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل نقش توسعة پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربة کسب‌وکار انجام گرفت.
روش پژوهش: جامعة آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونة کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی به‌عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به‌صورت صحیح بازگردانده شد. شیوة نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق‌ساخته با محوریت سه مؤلفة اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعة پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربة کسب‌وکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شد. از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS نسخة 2 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعة پایدار به تجربة کسب‌وکار با ضریب اثر 626/0 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعة پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در ردة بعدی قرار داشت و مسیر تجربة کسب‌وکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 425/0 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت.
نتیجه‌گیری: در نتیجه‌گیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمی‌گیرد. پس جامع‌نگری از ویژگی‌های توسعه است. ازاین‌رو مشخص است کارآفرینی به‌وسیلة توسعة پایدار عملیاتی می‌شود و می‌تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Role of Sustainable Development model on the Achievement of Iranian Sport Entrepreneurship Goals with Emphasis in Business Experience

نویسندگان [English]

  • Masoud Aghaee 1
  • Zahrasadat Mirzazadeh 2
  • Mahdi Talebpour 1
  • Seyed Morteza Azimzadeh 1

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to provide a model for the role of sustainable development on achieving the goals of sports entrepreneurship in Iran with an emphasis on business experience.
Methods: The statistical population of the study was sports management professors and elites and sports entrepreneurs in the country. According to the Cochran's sample size formula of unlimited communities, 385 sports entrepreneurs were selected as the research sample. After distribution of questionnaires, 361 of which were returned correctly. Sampling method was available. Data collection tool was a researcher-made questionnaire focusing on three components of sports entrepreneurship goals (seven Subcomponent), sustainable development (six Subcomponent) and business experience (two Subcomponent), the content validity of which was confirmed by 12 professors of sports management. Data analysis was assessed at two levels of descriptive and inferential statistics. Structural equation modeling test was used with PLS software.
Results: The results of the research model showed that the path of sustainable development to the business experience with an effect factor (0.626) had the greatest effect among the variables. The path of sustainable development to achieve the goals of sports entrepreneurship with an impact factor (0.515) was in the next category and the path of business experience to achieve the goals of sports entrepreneurship with an impact factor (0.425) had the least effect among other variables
Conclusion: In a general conclusion, it should be stated that development is a continuous matter that includes various aspects such as economic, social, cultural, political, etc. So holism is one of the features of development. Therefore, it is clear that entrepreneurship is operationalized through sustainable development and can play a key role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Experience
  • Sports Entrepreneurship
  • Sustainable Development
Niazy, P., R. Nazari, and m. azimzade, Developing the Model of Sustainable Development of Sport Entrepreneurship in Iran from the Perspective of Strategic Thinking Based on the Grounded Theory. New Trends in Sport Management, 2020. 8(29): p. 87-103. . (In Persian)
Núñez-Pomar, J., P. Escamilla-Fajardo, and V. Prado-Gascó, Relationship between entrepreneurial orientation and social performance in Spanish sports clubs. The effect of the type of funding and the level of competition. International Entrepreneurship and Management Journal, 2020. 16(3): p. 981-999.
Pourkiani M, S.R.S., Sport as an effective tool in human capital development strategies, health and sustainable in Iran, in National Conference on the Role of Sports in Sustainable Health and Development. 2015. . (In Persian)