نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانسجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار انجام شد. طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود تعداد 385 کارآفرین ورزشی به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت 3 مولفه اهداف کارآفرینی ورزشی ، توسعه پایدار و تجربه کسب و کار بود. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب و کار با ضریب اثر (626/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب و کار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (425/0) کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. در یک نتیجه گری کلی باید بیان کرد توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلفی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در بر می گیرد. پس جامع نگری یکی از ویژگی های توسعه می باشد. از این رو مشخص است که کارآفرینی در کیفیت توسعه نقش اصلی را به عهده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Role of Sustainable Development model on the Achievement of Iranian Sport Entrepreneurship Goals with Emphasis in Business Experience

نویسندگان [English]

 • masoud aghaee 1
 • Zahrasadat Mirzazadeh 2
 • Mahdi Talebpour 3
 • seyed morteza azimzadeh 2

1 PhD Students of sport management, Ferdowsi University Of Mashhad

2 Assistant Professor of Sports Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Professor of Sports Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to provide a model for the role of sustainable development on achieving the goals of sports entrepreneurship in Iran with an emphasis on business experience. The statistical population of the study was sports management professors and elites and sports entrepreneurs in the country. According to the Cochran's sample size formula of unlimited communities, 385 sports entrepreneurs were selected as the research sample. Data collection tool was a researcher-made questionnaire focusing on 3 components of sports entrepreneurship goals , sustainable development and business experience. the content validity of which was confirmed by 12 professors of sports management. Data analysis was assessed at two levels of descriptive and inferential statistics. Structural equation modeling test was used with PLS software. results of the research model showed that the path of sustainable development to the business experience with an effect factor (0.626) had the greatest effect among the variables. The path of sustainable development to achieve the goals of sports entrepreneurship with an impact factor (0.515) was in the next category and the path of business experience to achieve the goals of sports entrepreneurship with an impact factor (0.425) had the least effect among other variables. In a general conclusion, it should be stated that development is a continuous matter that includes various aspects such as economic, social, cultural, political,

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • sustainable development"
 • sports entrepreneurship"
 • business experience"
 • Modeling"
 • , "
 • Sport"