نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،تعیین رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ایران بودند.تعداد 71 نفر از کارکنان شاغل در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش در تهران به‌عنوان حجم نمونه تحقیق به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) با پایایی 0/93 و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) با پایایی 0/94 استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد.بر اساس نتایج بدست آمده بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد (r=0/472 ، p=0/001). بر اساس نتایج بدست آمده از معادله ساختاری، مدیریت استعداد به میزان 51/0 بر سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش تأثیرگذار است؛ بنابراین، بین خرده مقیاس‌های سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد رابطه معناداری وجود دارد. موفقیت سازمان‌ها نیاز به نظام‌های منابع انسانی مترقی می‌باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a communication model of talent management and social capital in employees Deputy Minister of Physical Education and Health of the Ministry of Education of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hamidi
  • Mehrzad Hamidi
  • Ebrahim Alidoust ghahfarrokhi

Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the Providing a Communication Model between Talent Management and Social Capital in the Staff of the Department of Physical Education and Health of the Ministry of Education of Iran. The research method is descriptive and survey type. The statistical population of this study consisted of all staff members of Iran Ministry of Education. 71 employees of the Ministry of Education and Health of Tehran were selected as the sample size of the study by census sampling method. Philips & Roper's (2009) talent management questionnaire with reliability of 0.93 and Nahapiet & Ghoshal social capital (1998) with reliability of 0.94 were used for data analysis. Descriptive statistics were used to describe the data and inferential statistics, Pearson correlation coefficient and modeling and structural equations were used to investigate the effect of observed variables on the variables. According to the results, there was a significant correlation between talent management and social capital (r = 0.472, P = 0.001). According to the results of structural equations, talent management has an effect of 0.51 on the social capital of the staff of the Ministry of Education and Health. There is a significant relationship between the subscales of social capital and talent management. Successful organizations need progressive HR systems that can add to the overall productivity of the system and help the organization achieve its goals by providing appropriate solutions and coordinating the goals of the organization with the goals of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees
  • Ministry of Education
  • Social Capital
  • Talent Management
  • Communication Model