نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه با تغییر منابع ارزش‌آفرینی و تمرکز بر منابع نامشهود به‌جای منابع فیزیکی، سرمایۀ فکری می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی تأثیر بازاریابی در عملکرد کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای ورزشی به‌کار رود. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایۀ فکری و عملکرد کسب‌وکارهای ورزشی بود.
روش پژوهش: جامعۀ آماری پژوهش که با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت، کارآفرینان کسب‌وکارهای ورزشی فعال در استان خراسان بزرگ (رضوی، جنوبی و شمالی) بودند. به‌دلیل محدود بودن جامعه، نمونۀ آماری به روش کل‌شمار انجام گرفت (150n=). ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 49 پرسش تخصصی در طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت همراه با روایی و پایایی مطلوب بود. به‌منظور آزمون برازش مدل کلی پژوهش، از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نه‌تنها بازاریابی کارآفرینانه نقش تعدیل‌گر در رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد کسب‌وکار ورزشی دارد، بلکه تأثیر عناصر سرمایۀ فکری (سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ رابطه‌ای) بر عملکرد کسب‌وکار ورزشی را نیز تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش به‌منظور بررسی نقش تعدیل‌گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایۀ فکری و عملکرد کسب‌وکارهای ورزشی صورت گرفت که علاوه‌بر نتایج آماری حاصله، این مطلب روشن شد که از مهم‌ترین وظایف مدیران و کارآفرینان به‌منظور موفقیت و بهبود در عملکرد مالی و غیرمالی کسب‌وکارهای ورزشی، شکل‌دهی و هدایت رفتار کارآفرینانه در کنش‌های بازاریابی و مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Entrepreneurial Marketing in the Relationship between Intellectual Capital and Performance of Sports Enterprises

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 2
  • Ahmad Rajabi 2
  • Mohamad Reza Miri 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, by changing the sources of value creation and focusing on intangible resources rather than physical resources, intellectual capital can be used as an indicator to assess the impact of marketing on the performance of businesses, including sports enterprises. Therefore, the purpose of this study was to investigate the moderating role of entrepreneurial marketing in the relationship between intellectual capital and performance of sports enterprises.
Methods: The statistical population of this study, which was conducted by a descriptive-survey method, consisted of active sports enterprises entrepreneurs in Big Khorasan Province (Razavi, Jonobi & Shomali). Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole (n=150). The data collection tool was a questionnaire consisting of 49 specialized questions on the five-point Likert scale with acceptable validity and reliability. Structural Equation Modeling approach and Partial Least Squares method were used to test the general model fitting of the research.
Results: The results showed that not only entrepreneurial marketing has a moderating role on the relationship between intellectual capital and sport enterprises performance, but also moderates the impact of intellectual capital components (human capital, structural capital and relational capital) on sport enterprises performance.
Conclusion: As a result, one of the most important tasks for managers and entrepreneurs to succeed and improve the financial and non-financial performance of the sports enterprises is to shape and guide entrepreneurial behavior in marketing and management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise
  • Entrepreneurial Marketing
  • Intellectual Capital
  • Performance
  • Sport