نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را که با روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفت، کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی فعال در استان خراسان بزرگ (رضوی، جنوبی و شمالی) تشکیل داد. به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماری به روش کل شمار انجام گرفت (150=n). ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر 49 پرسش تخصصی در طیف پنج گزینه ای لیکرت همراه با روایی و پایایی مطلوب بود. به منظور آزمون برازش مدل کلی پژوهش، رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها بازاریابی کارآفرینانه نقش تعدیل گر در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار ورزشی دارد، بلکه تأثیر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) بر عملکرد کسب و کار ورزشی را نیز تعدیل می کند. در نتیجه، از جمله مهم ترین وظایف مدیران و کارآفرینان به منظور موفقیت و بهبود در عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کار ورزشی، شکل دهی و هدایت رفتار کارآفرینانه در کنش های بازاریابی و مدیریتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Entrepreneurial Marketing in the Relationship between Intellectual Capital and Performance of Sport Enterprises

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 2
  • Ahmad Rajabi 2
  • Mohamad Reza Miri 3

1 Tarbiat Modares University

2 Tehran University

3 Islamic Azad university of Kerman

چکیده [English]

Today, by changing the sources of value creation and focusing on intangible resources rather than physical resources, intellectual capital can be used as an indicator to assess the impact of marketing on the performance of businesses, including sports enterprises. Therefore, the purpose of this study was to investigate the moderating role of entrepreneurial marketing in the relationship between intellectual capital and performance of sports enterprises. The statistical population of this study, which was conducted by a descriptive-survey method, consisted of active sports enterprises entrepreneurs in Big Khorasan Province (Razavi, Jonobi & Shomali). Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole (n=150). The data collection tool was a questionnaire consisting of 49 specialized questions on the five-point Likert scale with acceptable validity and reliability. Structural Equation Modeling approach and Partial Least Squares method were used to test the general model fitting of the research. The results show that not only entrepreneurial marketing has a moderating role on the relationship between intellectual capital and sport enterprises performance, but also moderates the impact of intellectual capital components (human capital, structural capital and relational capital) on sports enterprises performance. As a result, one of the most important tasks for managers and entrepreneurs to succeed and improve the financial and non-financial performance of the sports enterprises is to shape and guide entrepreneurial behavior in marketing and management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise
  • Entrepreneurial marketing
  • Intellectual capital
  • Performance
  • Sport