نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بهبود سامانه مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 13 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی می‌باشند که در نشست‌های این دانشگاه در جهت توسعه امورات ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی حضورداشته‌اند. بر اساس اطلاعات کسب‌شده، تعداد این افراد 45 نفر مشخص گردید که پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های تحقیق، تعداد 37 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق یافته بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع 6 عامل کلی شامل دانش فنی، نیروی انسانی، سیستم انگیزشی، زیرساخت‌ها، مسائل اجرایی و مسائل فرهنگی به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهبود سامانه مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the information management system of human and physical resources of sports in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Saeid Kabipor 1
  • Farideh Ashraf Ganjoyi 2
  • Ali Zarei 2

1 Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study designed and conducted to improve the information management system of human and physical resources of sports in Islamic Azad University. The present study was a mixed research. The statistical population of the present study included all elites aware of the subject of the study that these people were purposefully selected. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 13 people were identified as the sample. Also, the statistical community in a small part includes all the directors of physical education of Islamic Azad universities who have attended the meetings of this university for the development of sports and physical education of Islamic Azad University. Based on the information obtained, the number of these people was 45. After distributing and collecting research questionnaires, 37 questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semistructured interview and a questionnaire. In the qualitative part, the theme analysis method was used and in the quantitative part, the structural equation method was used. The whole process of analyzing the research data was performed in SPSS and PLS software. The results showed that total of 6 general factors including technical knowledge, manpower, motivational system, infrastructure, administrative issues and cultural issues were identified aseffective factors in improving the information management system of human resources and physical sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system
  • information
  • human
  • physical
  • sport