بهبود سامانة مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بهبود سامانه مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 13 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی می‌باشند که در نشست‌های این دانشگاه در جهت توسعه امورات ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی حضورداشته‌اند. بر اساس اطلاعات کسب‌شده، تعداد این افراد 45 نفر مشخص گردید که پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های تحقیق، تعداد 37 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق یافته بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع 6 عامل کلی شامل دانش فنی، نیروی انسانی، سیستم انگیزشی، زیرساخت‌ها، مسائل اجرایی و مسائل فرهنگی به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهبود سامانه مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها