رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

2 دانشگاه آزاد شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شیراز بود. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 400 نفر از مدیران باشگاه‌های خصوصی بود که نمونه آماری شامل 196 آزمودنی بود که به صورت‌ خوشه ای بود. به منظور سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه شرون لاوسون (2003)، سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه گائینی (1391) و سنجش کارآفرینی از پرسشنامه چوپانی (1389) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 5 نفر از اساتید تایید شد و پایایی پرسشنامه ها توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تحقیق نشان داد که بین مولفه‌های مدیریت دانش و کارآفرینی در باشگاه های ورزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی می تواند میانجی مناسبی برای توسعه کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در باشگاه ورزشی باشد.
با توجه به تحقیق، پیشنهاد می گردد، باشگاه ها به ایجاد شبکه های درون و بیرون باشگاهی با توجه به خلاقیت و کارایی سرمایه های اجتماعی خود اقدام نمایند تا به این ترتیب مسیر توسعه کارآفرینی کوتاه تر و موثرتر گردد.

کلیدواژه‌ها