نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تحلیل‌‌رفتگی شغلی با منابع استرس و شیوه‌های مقابله با آن در بین داوران لیگ برتر ایران در فصل دوازدهم بود. 103 داور به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامۀ منابع استرس ویت (2009)، مقیاس تحلیل‌‌رفتگی مسلش و جکسون (1996) و شیوه­های مقابله­ای بیلینگز و موس (1981) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که از مؤلفه‌های منابع استرس مؤلفۀ مواجهه، تعارض بین‌فردی و تعارض نقش با تحلیل‌‌رفتگی شغلی رابطۀ‌‌ معنا‌داری داشتند. تعارض بین‌فردی و تعارض نقش نیز واجد شرایط پیش‌بینی تحلیل‌‌رفتگی شغلی‌اند. از مؤلفه‌های روش‌های مقابله با استرس مؤلفۀ مسئله‌مداری و هیجان‌مداری همبستگی منفی و معنا‌داری با تحلیل‌‌رفتگی شغلی داشت. همچنین، شیوه‌های مسئله‌مداری و هیجان‌مداری واجد شرایط پیش‌بینی تحلیل‌‌رفتگی شغلی بودند. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌ گرفت که عوامل استرس‌زای داوران لیگ برتر فوتبال در ارتباط مستقیم با تحلیل‌‌رفتگی شغلی آنهاست. تحلیل‌‌رفتگی شغلی داوران تأثیر زیادی بر کاهش عملکرد داوری دارد. شناساندن منابع استرس و روش‌های مقابله با آن برای کاهش تحلیل‌‌رفتگی و در نهایت توسعۀ عملکرد داوران به مسئولان فدراسیون فوتبال توصیه می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Job Burnout and Sources of Stress and Coping Strategies in Referees of Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

 • Mahmuod Jamali Galeh 1
 • Nahideh Jabari 2
 • Mohammad Reza Moradi 3

1 MSc of Sport Management, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran

2 Ph.D. Student of Sport Management, Shomal University, Amol, Mazandaran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between job burnout and sources of stress and coping strategies in the referees of Iran premier league. 103 referees were selected as the sample. Sources of Stress Inventory (Voight, 2009), MBI (Maslach & Jackson, 1996) and WCQ (Billings & Moos, 1981) were used to collect data. Results showed a significant relationship between confrontation, interpersonal conflict and role conflict and job burnout. Interpersonal conflict and role conflict predicted job burnout. Problem-focused coping and emotion-focused coping strategies were negatively and significantly correlated with job burnout. These two strategies predicted job burnout. It can be concluded that stress is directly related to job burnout in referees of football premier league and job burnout highly reduces referees' performance. It is recommended that football federation authorities should consider sources of stress and coping strategies to reduce referees' burnout and finally to improve their performance.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burnout
 • coping
 • football
 • referees
 • Stress
 1. احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن، (1388). منابع استرس در داوری حرفه‌ای فوتبال ایران، فصلنامۀ المپیک، ش 45، ص 2،12-24.
 2. جمالی گله، محمود؛ مرادی، محمدرضا؛ محمدی، سردار؛ جباری، ناهیده؛ مرادی چالشتری، جواد. (1392). منابع استرس در داوران فوتبال ایران. دومین کنگرۀ بین‌المللی علم و فوتبال، 7،448-439.
 3. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ میرجمالی، الهام؛ رحمانی‌نیا، فرهاد (1391). بررسی عوامل استرس‌زای داوران ملی و بین‌المللی ورزش ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 16، 224-207.
 4. زارعیان جهرمی، فاطمه، (1385). بررسی میزان تحلیل‌رفتگی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، چکیده، ص. 3.
 5. شهلایی باقری، جواد؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب؛ مطهری، مرتضی (1392). مطالعات مدیریت ورزشی، 17، 72-59.
 6. ضابطیان، رسول، (1390). بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ برتر (لیگ دهم)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 4 و 15.
 7. عبدی، حامد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله، (1389). مطالعه تطبیقی داوران فوتبال در ایران و انگلستان، نشریه مدیریت ورزشی، ش 4 ، ص17، 135-119.
 8. غفوریان، هما، (1377). عوامل استرس‌زا در مدیران، ماهنامۀ علمی - آموزشی تدبیر، ش82، ص 11،38-37.
 9. غلامیان، جواد؛ گلزار، سمیه؛ حسینی، سیده مهسا؛ طالب‌پور، مهدی، (1388). بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین‌المللی فوتبال ایران و رابطۀ آن با میزان استرس، نشریه مدیریت ورزشی، ش 1، ص 7و1،157-141.
 10. محمدزاده، حسن؛ سید ابراهیمی، سمکو؛ سامی، سعدی (1391). بررسی رابطۀ کمال‌گرایی، استرس و تحلیل‌رفتگی در بین مربیان شنای مرد و زن. رشد و یادگیری حرکتی، 9، 139-129.
 11. نیک راهان، غلامرضا؛ کجباف، محمدباقر؛ نوری، ابوالقاسم؛ زارعان، الهه؛ نقشینه، الهام، (1390). بررسی رابطۀ‌ ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار، مجلۀ زنان مامائی و نازایی ایران، ش 4(5)، ص 5، 57-49.
  1. 12.    Abedalhafiz, F., Abedalbasit, A., &Ziad, A. (2010).Sources of stress and coping styles among student-athletes in Jordan universities,Procedia Social and Behavioral Sciences, 5:1911–1917.
  2. 13.    Almost, J. (2006).Conflict within nursing work environments: Concept analysis, Journal of Advanced Nursing, 53(4): 444-454.
  3. 14.    Alsoofi, M.A., Al-Heeti, K.N., &Alwashli, A. (2000).Burnout and its relationship with job stress and coping with stress for Yemeni teachers. Paper presented at the 28th International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden. Abstract. P. 1.
  4. 15.    Beckstead, J.W. (2002). Confirmatory factor analysis of the Maslach Burnout Inventory among Florida nurses,International Journal of Nursing Studies, 39: 785–792.
  5. 16.    Billings,A.G. & Moos, R.H. (1981).The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events. Journal of Behavioral Medicine, 4 , 139–157.
  6. 17.    Childs, J.H.,&StoeberJ. (2012).Do you want me to be perfect? Two longitudinal studies on socially prescribed perfectionism, stress and burnout in the workplace, Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organizations, 26(4): 347-364.
  7. 18.    De Castella, K., Byrne, D., & Covington, M. (2013).Unmotivated or Motivated to Fail? A Cross-Cultural Study of Achievement Motivation, Fear of Failure, and Student Disengagement, Journal of Educational Psychology, 79: 62-66.
  8. 19.    Endler, N.S., &Parker, J.D.A.)1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation, Journal of Personality and Social Personality, 58: 844-854.
  9. 20.    Greenglass, E. (2002). Chapter 3.Proactive coping. In E. Frydenberg (Ed.), Beyond coping: Meeting goals, vision, and challenges. London: Oxford University Press, (pp. 37-62).
  10. 21.    Lambert, V.A., Lambert, C. E., & Ito. M. (2010).Workplace stressors, ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health of Japanese hospital nurses,Int J Nurs Stud, 41: 85–97.
  11. 22.    Lawrence, W., Judge, Ira L. (2009).Understanding the Occupational Stress of Interscholastic Athletic Directors, Journal of Research, 12(2):6-9.
  12. 23.    Lazarus, R., &Folkman, S. (1986). Appraisal, Coping, Health Status & Psychological Symptoms, Journal of Personality and Social Psychology, 50:571 -579.
  13. 24.    Lazarus, R.S. (1990). Theory-based stress measurement, Psychological Inquiry, 11, 3-13.
  14. 25.    Lazarus, R.S., &Folkman, S. (1984) Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company,50, PP, 571 -579.
  15. 26.    Maslach, C. Jackson, S.E. &Leiter, M.P. (1996). MBI: The Maslach Burnout Inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Abstract. P.1.
  16. 27.    Maslach, C., & Jackson, S.E. (1996). Leiter MP. Maslach Burnout Inventory Manual (3rd ed.). Mountain View, CA: CPP, Inc9;1.130-147..
  17. 28.    Mirjamali, E., Ramzaninezhad, R., Rahmaninia, F., &Reihani, M. (2012).A Study of Sources of Stress in International and National Referees of Soccer, Volleyball, Basketball and Handball in Iran, World Journal of Sport Sciences, 6(4):347-354.
  18. 29.    National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (nd). )2008).Stress...at work(Report No. 99-101). [Online]. Retrieved from: http://www.cdc.gov/niosh/stresswk.html.15-25.
  19. 30.    Rainey, D.W. (1999). Sources of stress, burnout, and intention to terminate among basketball referees, Journal of Sport Behavior, 22(4): 578-590.
  20. 31.    Roth, S., & Cohen, L.J. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress, Am Psychol, (7): 813-9.
  21. 32.    Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. &Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice, Career Development International, 14: 204-220.
  22. 33.    Teng, C.I., Lotus Shyu, Y.I., Chiou, W.K., Fan, H.C., & Man Lam, S. (2010). Interactive effects of nurse-experienced time pressure and burnout on patient safety: A cross-sectional survey, International Journal of Nursing Studies, 47(11): 1442-1450.
  23. 34.    Tsai, F., Huang, W., & Chan, C. (2009).Occupational stress and burnout of lawyers, Journal of Occupational Health, 51: 443-450.
  24. 35.    Van der Colff, J.J., &Rothmann, S. (2009).Occupational stress, sense of coherence, coping, burnout and work engagement of registered nurses in South Africa, SA Journal of Industrial Psychology, 35(1): 1-10.
  25. Voight, M. (2009).Sources of Stress and Coping strategies of US Soccer Officials, Stress and Health, 25:91–100.