نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شمال ، آمل، ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌هایی که رشد و سلامت تیم‌های ورزشی را تسهیل می‌کند، هوش هیجانی مربیان است که با هماهنگ ساختن عاطفه و تفکر می‌تواند تأثیر زیادی بر رویارویی با موقعیت‌های تنش‌زا و متعارض در محیط کار داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ هوش هیجانی با سبک‌های مدیریت تعارض مربیان کاراتۀ فعال استان اصفهان در سال 1391 است. از جامعۀ مربیان کاراته 285 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین پرسشنامه‌های عودت‌شده 281 پرسشنامه کامل بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ استفن رابینز برای مدیریت تعارض و سایبر یاشرینگ برای هوش هیجانی استفاده شد. بین تمامی‌ سبک‌های مدیریت تعارض با هوش هیجانی ارتباط معناداری مشاهده شد. این رابطه در مورد دو سبک اجتنابی و رقابت، معکوس و در مورد سه سبک سازگارانه، مصالحه و همکاری مستقیم بود. در کل، مربیانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، در مدیریت تعارض از سبک‌های سازنده‌تر بیشتر استفاده می‌کنند و کمتر به سبک‌های غیرسازنده مدیریت تعارض متکی‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Conflict Management Styles in Active Karate Coaches in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Mahmuod Jamali Galeh 1
 • nahide jabari 2
 • Javad MoradiChaleshtori 1

1 M.Sc., Physical Education Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad university, Shahr-e-Kord Branch, Shahr-e-Kord, Iran

2 PhD Student, Sport Management Department, Faculty of Physical Education, Shomal University, Amol, Iran

چکیده [English]

Coach's emotional intelligence inspires health and development of sport teams. Balancing emotion and thought, emotional intelligence influences conflict conditions in workplace environment. The aim of this study was to explore the relationship between emotional intelligence and conflict management styles in the active karate coaches in Isfahan province in 2012. 285 subjects were selected from karate coach population. 281 questionnaires were correctly completed and analyzed. The data of the study were collected by two questioners: Stephen Robbins Questionnaire for conflict management and SiberYaShring Questionnaire for emotional intelligence. There was a significant relationship between all conflict management styles and emotional intelligence. Avoidance and competitive conflict management styles were reversely correlated with emotional intelligence. Compatible, collaboration and compromise conflict management styles were directly correlated with emotional intelligence. Generally, results proved that coaches with higher emotional intelligence benefitted from more compatible conflict management styles and less incompatible conflict management styles.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coach
 • Conflict management
 • Emotional intelligence
 • karate
 • Sport
 1. حیدری‌نژاد، صدیقه. و ملایی سفید دشتی، افشین. (1389). ارتباط سبک مدیریت تضاد با هوش هیجانی مدیران ادارۀ کل تربیت بدنی استان خوزستان. پژوهش در علوم ورزشی، 27، 108-95.
 2. زند، فریده.، جمهری، فرهاد. و میرزایی، بهشته. (1387). رابطۀ هوش هیجانی با انواع سبک‌های مدیریت تعارض. اندیشه و رفتار، (8)2، 44-35.
 3. فهیمدوین، حسین (1385). رابطة هوش عاطفی و مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران اجرایی و آموزش دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران. حرکت، 32، 201-216.
 4. کردنوقابی، رسول.، اشکان، مریم. و میرزایی رافع، مهری. (1390). رابطۀ بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطۀ استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 52-33.
 5. محرم زاده، مهرداد.، سید عامری، میر حسن. و سعیدی، شیدا. (1391). ارتباط مؤلفه‌های پنج‌گانۀ هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. مطالعات مدیریت ورزشی، 15، 76-63.
 6. مظفری، سید امیراحمد.، روحی، حمیدرضا.، ساعت چیان، وحید. و کلانی، امین (1391). ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی. مدیریت ورزشی، 13، 113-99.
  1. Ahmad, S., Bangash, H., Ahmad Khan, S. (2009). Emotional intelligence and gender differences. Sarhad J. Agric., 25(1), 127-130.
  2. April, K., Lifson, D., Noakes, T. (2012). Emotional intelligence of elite sports leaders & elite business leaders. International Journal of Business and Commerce, 1(5), 82-115. 
  3. Baron, R.S., Inman, M.L., Kao, C.F., Logan, L. (1992). Negative emotion and superficial social processing, Motivation and Emotion,16(4), 323-346..
  4. Brown, R.F., Schutte, N.S. (2006). Direct and indirect relationship between emotional intelligence and subjective fatigue in university students.Journal of Psychosomatic Research, 60(6), 585-593.
  5. Carmeli, A. (2003).The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. Journal of Managerial Psychology, 18 (8), 788-813.
  6. Carron, A.V.,Chelladurai, P. (1981). Cohesion as a factor in sport performance.International Review of Sport Sociology, 16(2), 21-41.
  7. Chan, J.T.,Mallett, C.J. (2011). The value of emotional intelligence for high performance coaching. International Journal of Sports Science & Coaching, 6(3), 315-328.
  8. Depape, A.R., Hakim-Larson, J., Voelker, S., Pages, S., Jackson, D.L. (2006). Self-talk and emotional intelligence in university students.Canadian Journal of Behavioral Science, 38, 250-260.
  9. Dulewicz, D., Young, M., Dulewicz, V. (2005). The Relevance of Emotional Intelligence for Leadership Performance. Journal of General Management, 30(3), 71-86.
  10. George, J.M. (2000). Emotions and leadership: the role of emotional intelligence. Human Relations,53(8), 1027-55.
  11. Havenga, W. (2008). Gender and age differences in conflict management within small businesses. SA Journal of Human Resource Management, 6 (1), 22 - 28.
  12. Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Charmine, E. J. (2002). Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioural reactions to job insecurity.Academy of Management Review, 27(3), 361-372.
  13. Jordan, P.J., Troth, A.C. (2002). Emotional intelligence and conflict resolution: Implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 4(1), 62-79.
  14. Lafferty, J. (2004). The relationship between gender, empathy, and aggressive behaviors among early adolescents. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 64(12), 6377B.
  15. Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? Implications for educators, in Salovey, P. and Sluyter, D. (Eds), Emotional Development, Emotional Literacy, and Emotional Intelligence, Basic Books, New York, NY, pp. 3-31.
  16. PourhassanHeris, S., BakhsheshiHeris, M. (2011). Relationship between emotional intelligence and conflict management strategies in physical education experts of Tehran university.WASJ, 15(11), 1619-1622.
  17. Rahim, M.A., Psenicka, C., Polychroniou, P., Zhao, J.H., Yu, C., Chan, K.A., Susana, K.W.Y., Alves, M.G., Lee, C.W., Ferdausy, Md.S.R.S.,Wyk, R.V. (2002)."A MODEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES: A STUDY IN SEVEN COUNTRIES". International Journal of Organizational Analysis, 10)4(, 302 – 326.
  18. Shih, H.A., Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. International Journal of Conflict Management, 21( 2), 147 - 168.
  19. Simons, T.L., Peterson, R.S. (2000). Task conflict andrelationship conflict in top management teams: Thepivotal role of intragroup trust.Journal of AppliedPsychology, 85, 102–111.
  20. Tapia, M., Marsh, II, G.E. (2006). The effects of sex and grade-point average on emotional intelligence. Psicothema, 18, 108-111.
  21. Yu, C.S., Sardessai, R.M., Lu, J., Zhao, J.H. (2006). Relationship of emotional intelligence with conflict management styles: An empirical study in China. Journal of Management and Enterprise Development, 3, 1-2.