تبیین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌‌ریزی ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسۀ دیدگاه­های استادان دانشگاه و مدیران برگزار‌کنندۀ مسابقات ورزشی فدراسیون­ها در خصوص شایستگی­های مدیران رویداد­های ورزشی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ استادانی که بیش از سه سال سابقۀ تدریس دروس مرتبط با مدیریت رویداد ورزشی را در دانشگاه­ها داشتند‌ (39 نفر) و مدیران برگزاری مسابقات ورزشی فدراسیون­های کشور ( 50 نفر) بود و نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری 89 نفر بود. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامۀ 65 سؤالی بسته پاسخ شایستگی مدیران رویدادهای ورزشی  COSEM (تاه، 1997) بود که روایی محتوای آن توسط استادان دانشگاه تأیید شد و ضریب پایایی آن 87/0 به‌دست آمد. از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t  گروه­های مستقل در قسمت آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که شیوه­های برنامه­ریزی و مدیریت رویداد، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت تحقیق و بازاریابی رویداد از مهم‌ترین شایستگی­های مدیران رویدادهای ورزشی است. همچنین تفاوت معنا­داری بین نظرهای استادان دانشگاه و مدیران برگزاری مسابقات فدراسیون­های ورزشی کشور مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. اتقیاء، ناهید. (1384). "مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی". تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا، ص 15.
  2. سجادی، سید نصرا.... (1388). "مدیریت سازمان­های ورزشی". چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت، ص 25.
  3. شعبانی­بهار، غلامرضا. (1377). "مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی". همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ص 80.
  4. عبداللهی فرد، فاطمه و شهرباف، فائزه. (1387). "طرح شایستگی مدیران". تهران: انتشارات مؤسسۀ آموزش عالی سجاد، ص 46.
  5. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و نوربخش، مهوش. (1389). "اصول سازمان و مدیریت ورزشی". چاپ اول، تهران: انتشارات علم و حرکت، ص 122.
  6. مسترمن، گای. (1387). "مدیریت راهبردی رویداد­های ورزشی با رویکرد بین­المللی". ترجمۀ محمدحسین رضوی، محسن بلوریان، محمدرضا برومند، چاپ اول، آمل: انتشارات دانشگاه شمال، ص 123.
   1. Allen, J. (2006). "Events management". 2nd Edition. United Kingdom: Butterworth-Heinmann Publication, p: 40.
   2. Allen, J., O’Toole, W., Mc Donnell, I., Haris, R. (2002). "Festival and special event management". 2nd Edition. Queensland, Australia: John Wiley & Sons, p: 76.
   3. Amy, R. H. (2005). "Competencies development for entry level public parks and recreation professionals". Journal of Park and Recreation Administration, 23(3), pp: 45-62.
   4. Ball, J., Simpson, S., Ardovino, P. (2008)."Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin". Recreational Sports Journal, 23, pp: 3-10.
   5. Barcelona, B., Ross, C. (2004). "An analysis of the perceived competencies of recreational sport administrators". Journal of Park and Recreation Administration, 22(4), pp: 25-42.
   6. Barcelona, R. J. (2001). "An analysis of the perceived competencies of recreational sport managers: toward a competency-based model for academic and professional development". Dissertation, United States: Indian University, p: 128.
   7. Case, R., Branch, D. (2003). "A study to examine the job competencies of sport facility managers". International Sports Journal, 7(2), p: 25.
   8. Chen, H. (1993). "Comparison of academic background and competencies of commercial sport managers in Taiwan". Dissertation, Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 145.
   9. Chen, H. (2004). "An examination of the competencies needed by sport managers in Taiwan". Dissertation. Moscow, USA: University of Idaho, p: 134.
   10. Cheng, C. (1993)." Competency assessment in sport management for the Republic of China". Dissertation. Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 80.
   11. Davis, K. A. (1987). "Selecting qualified managers: Recreation/Sport management in the private sectors". Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 58, pp: 81-85.
   12. DiterHorch, H., Schutte, N. (2003). "Competencies of sports managers in German sport clubs and sport federation". Managing Leisure, 8, pp: 70-84.
   13. Doyle, S. (2004). "Festival and event management". United Kingdom, London: Taylor and Francis, pp: 158-170.
   14. Emery, P. (2009). "Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective". Sport Management Review, 13(2), pp: 158-170.
   15. Gets, D. (1997). "Event management and tourism". New York: Cognizant, p: 120.
   16. Goldblatt, J. (2000). "A future for event management: the analysis of major trends impacting the emerging profession". Dissertation, Sidney, Australia: University of Technology, pp: 112-114.
   17. Jamieson, L. M. (1980). "A competency analysis of recreational sports personnel in selected institutional settings". Dissertation, United States: Indian University, pp: 45-47.
   18. Jennings, M. W. (1984)." Entry level competencies for recreational sports personnel as identified by chairs of preparatory institutions". Dissertation, Texas, USA: North Texas University, p: 65.
   19. Kaiser, S. (2006). "Competencies research in sport management–The German case". Institute of Sport Economics and Sport Management, Germany Sport University, Cologne, Germany, p: 78.
   20. Kim, H. (1997). "Sport management competencies for sport centers in the Republic of Korea". Dissertation, Daphne, Alabama, USA: United States Sport Academy, p: 94.
   21. Lambrecht, K. W. (1987)." An analysis of the competencies of sports and athletic club managers". Journal of Sport Management, 1, pp: 116-128.
   22. Lin, W. (1998)." A model for a master degree program in sport management in Taiwan, Republic of China". Dissertation, Daphne, Alabama, USA: United States Sport Academy, p: 139.
   23. Mackey, D. (2001). "Sheffield calls off bid". Manchester, UK: The Guardian Media Group, p: 114.
   24. Paris. R. H., Zeigler, E. F. (2003). "Management competencies as viewed by selected educational administration in physical education and sport in Ontario". Chaper Journal, 49, pp: 27-30.
   25. Peng, H. (2000). "Competencies of sport event managers in the United State". Dissertation, Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 110.
   26. Quinn, R. J., Parks, J. B. (1986). "Sport management survey: Employment perspectives". Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 57, pp: 18-21.
   27. Shone, A., Parry, B. (2004)." Successful event management". First Published, Hampshire, UK: Cengage Learning EMEA Publication, p: 102.
   28. Skipper, W. T. (1990)." Competencies for collegiate sport facility managers: Implication for a facility management curricular model". Dissertation. Fayetteville, USA: University of Arkansas, p: 76.
   29. Tsai, C. (1996). "A comparative analysis of the competencies of collegiate recreational sports directors in the United States and the Republic of China". Dissertation, Minneapolis, USA: University of Minnesota, p: 199.