نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌‌ریزی ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسۀ دیدگاه­های استادان دانشگاه و مدیران برگزار‌کنندۀ مسابقات ورزشی فدراسیون­ها در خصوص شایستگی­های مدیران رویداد­های ورزشی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ استادانی که بیش از سه سال سابقۀ تدریس دروس مرتبط با مدیریت رویداد ورزشی را در دانشگاه­ها داشتند‌ (39 نفر) و مدیران برگزاری مسابقات ورزشی فدراسیون­های کشور ( 50 نفر) بود و نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری 89 نفر بود. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامۀ 65 سؤالی بسته پاسخ شایستگی مدیران رویدادهای ورزشی  COSEM (تاه، 1997) بود که روایی محتوای آن توسط استادان دانشگاه تأیید شد و ضریب پایایی آن 87/0 به‌دست آمد. از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t  گروه­های مستقل در قسمت آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که شیوه­های برنامه­ریزی و مدیریت رویداد، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت تحقیق و بازاریابی رویداد از مهم‌ترین شایستگی­های مدیران رویدادهای ورزشی است. همچنین تفاوت معنا­داری بین نظرهای استادان دانشگاه و مدیران برگزاری مسابقات فدراسیون­های ورزشی کشور مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Competencies of Sports Event Managers

نویسندگان [English]

 • Navid Asadi 1
 • seyed Nasrolah Sajadi 2
 • mahmoud goudarzi 3
 • aram moradi 4

1 . PhD Student of Sport Planning and Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Sport Planning and Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Sport Planning and Management Department, University of Tehran, Tehran, Iran

4 PhD Student of Sport Planning and Management, Shomal University, Amol, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze and compare the viewpoints shared by university professors and the managers holding sports events of federations on the competencies of sports event managers. The study was a descriptive survey conducted as a field research. The statistical population included all university professors with more than three years of experience of teaching courses related to management of sports events (N=39) and  managers involved in holding  sports events of federations (N=50). The statistical sample was equal to statistical population (n=89). The data were collected by the COSEM questionnaire of the competencies of sports event managers (Toh, 1997) consisting of 65 closed questions. The content validity of the questionnaire was confirmed by university professors, and its reliability coefficient was 0.87. The inferential statistics of confirmatory factor analysis with varimax rotation and Kolmogorov-Smirnov and independent t tests were used. The results showed the most important competencies of sports event managers included event planning and management techniques, sports facilities management, and event marketing management. Also, there was no significant difference between the viewpoints of university professors and the managers holding sports events of federations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competency
 • event manager
 • sports event
 • sport federations
 • University Professors
 1.  

  1. اتقیاء، ناهید. (1384). "مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی". تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا، ص 15.
  2. سجادی، سید نصرا.... (1388). "مدیریت سازمان­های ورزشی". چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت، ص 25.
  3. شعبانی­بهار، غلامرضا. (1377). "مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی". همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ص 80.
  4. عبداللهی فرد، فاطمه و شهرباف، فائزه. (1387). "طرح شایستگی مدیران". تهران: انتشارات مؤسسۀ آموزش عالی سجاد، ص 46.
  5. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و نوربخش، مهوش. (1389). "اصول سازمان و مدیریت ورزشی". چاپ اول، تهران: انتشارات علم و حرکت، ص 122.
  6. مسترمن، گای. (1387). "مدیریت راهبردی رویداد­های ورزشی با رویکرد بین­المللی". ترجمۀ محمدحسین رضوی، محسن بلوریان، محمدرضا برومند، چاپ اول، آمل: انتشارات دانشگاه شمال، ص 123.
   1. Allen, J. (2006). "Events management". 2nd Edition. United Kingdom: Butterworth-Heinmann Publication, p: 40.
   2. Allen, J., O’Toole, W., Mc Donnell, I., Haris, R. (2002). "Festival and special event management". 2nd Edition. Queensland, Australia: John Wiley & Sons, p: 76.
   3. Amy, R. H. (2005). "Competencies development for entry level public parks and recreation professionals". Journal of Park and Recreation Administration, 23(3), pp: 45-62.
   4. Ball, J., Simpson, S., Ardovino, P. (2008)."Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin". Recreational Sports Journal, 23, pp: 3-10.
   5. Barcelona, B., Ross, C. (2004). "An analysis of the perceived competencies of recreational sport administrators". Journal of Park and Recreation Administration, 22(4), pp: 25-42.
   6. Barcelona, R. J. (2001). "An analysis of the perceived competencies of recreational sport managers: toward a competency-based model for academic and professional development". Dissertation, United States: Indian University, p: 128.
   7. Case, R., Branch, D. (2003). "A study to examine the job competencies of sport facility managers". International Sports Journal, 7(2), p: 25.
   8. Chen, H. (1993). "Comparison of academic background and competencies of commercial sport managers in Taiwan". Dissertation, Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 145.
   9. Chen, H. (2004). "An examination of the competencies needed by sport managers in Taiwan". Dissertation. Moscow, USA: University of Idaho, p: 134.
   10. Cheng, C. (1993)." Competency assessment in sport management for the Republic of China". Dissertation. Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 80.
   11. Davis, K. A. (1987). "Selecting qualified managers: Recreation/Sport management in the private sectors". Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 58, pp: 81-85.
   12. DiterHorch, H., Schutte, N. (2003). "Competencies of sports managers in German sport clubs and sport federation". Managing Leisure, 8, pp: 70-84.
   13. Doyle, S. (2004). "Festival and event management". United Kingdom, London: Taylor and Francis, pp: 158-170.
   14. Emery, P. (2009). "Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective". Sport Management Review, 13(2), pp: 158-170.
   15. Gets, D. (1997). "Event management and tourism". New York: Cognizant, p: 120.
   16. Goldblatt, J. (2000). "A future for event management: the analysis of major trends impacting the emerging profession". Dissertation, Sidney, Australia: University of Technology, pp: 112-114.
   17. Jamieson, L. M. (1980). "A competency analysis of recreational sports personnel in selected institutional settings". Dissertation, United States: Indian University, pp: 45-47.
   18. Jennings, M. W. (1984)." Entry level competencies for recreational sports personnel as identified by chairs of preparatory institutions". Dissertation, Texas, USA: North Texas University, p: 65.
   19. Kaiser, S. (2006). "Competencies research in sport management–The German case". Institute of Sport Economics and Sport Management, Germany Sport University, Cologne, Germany, p: 78.
   20. Kim, H. (1997). "Sport management competencies for sport centers in the Republic of Korea". Dissertation, Daphne, Alabama, USA: United States Sport Academy, p: 94.
   21. Lambrecht, K. W. (1987)." An analysis of the competencies of sports and athletic club managers". Journal of Sport Management, 1, pp: 116-128.
   22. Lin, W. (1998)." A model for a master degree program in sport management in Taiwan, Republic of China". Dissertation, Daphne, Alabama, USA: United States Sport Academy, p: 139.
   23. Mackey, D. (2001). "Sheffield calls off bid". Manchester, UK: The Guardian Media Group, p: 114.
   24. Paris. R. H., Zeigler, E. F. (2003). "Management competencies as viewed by selected educational administration in physical education and sport in Ontario". Chaper Journal, 49, pp: 27-30.
   25. Peng, H. (2000). "Competencies of sport event managers in the United State". Dissertation, Colorado, USA: University of Northern Colorado, p: 110.
   26. Quinn, R. J., Parks, J. B. (1986). "Sport management survey: Employment perspectives". Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 57, pp: 18-21.
   27. Shone, A., Parry, B. (2004)." Successful event management". First Published, Hampshire, UK: Cengage Learning EMEA Publication, p: 102.
   28. Skipper, W. T. (1990)." Competencies for collegiate sport facility managers: Implication for a facility management curricular model". Dissertation. Fayetteville, USA: University of Arkansas, p: 76.
   29. Tsai, C. (1996). "A comparative analysis of the competencies of collegiate recreational sports directors in the United States and the Republic of China". Dissertation, Minneapolis, USA: University of Minnesota, p: 199.