نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 . استادیار گروه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 . دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه جورجیااستیت ،امریکا

چکیده

 
هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ تحقیق، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان یا مدیران آنها به‌عنوان نمونۀ تحقیق (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی نمونه‌گیری شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامۀ شخصیت کارآفرینانه (77/0=α) و پرسشنامۀ صلاحیت ایجاد کسب‌وکار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، دورشته­ای نقطه­ای، کولموگروف­اسمیرنوف و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد، شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب‌وکار ارتباط مثبت و معناداری دارد و به‌جز بعد تحمل ابهام، مابقی ابعاد شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی ارتباط معناداری داشتند (001/0 >P). نتایج رگرسیون دومتغیره نشان داد که شخصیت کارآفرینانه حدود 20 درصد از واریانس ایجاد کسب‌وکار را تبیین کرد. همچنین، بین جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با ایجاد کسب‌وکار ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 <P). یافته‌های این تحقیق، به اهمیت ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در توفیق ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Entrepreneural Personality Characteristics and the Start-Up of Small- and Medium-Sized sport Enterprises

نویسندگان [English]

 • mohammad Ehsani 1
 • morteza azimzade 2
 • asadollah kordnaeij 3
 • hashem kozechian 1
 • Pitts Brenda 4

1 Associate Professor, Physical Education Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 2.

2 Assistant Professor, Department of Sport Management and Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Management Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Professor, Georgia State University, Atlanta, USA

چکیده [English]

 
The aim of this study was to determine the relationship between entrepreneurial personality characteristics and small and medium-sized sport enterprises start-up (SMSEs). The methodology of this study was descriptive-correlation. Population consisted of small and medium-sized sport enterprises (N=1500) and their owners and/or managers were randomly selected as the sample (n=258). For data collection, entrepreneurial personality (α=0.77) and SMSEs start-up (α=0.81) questionnaires were used. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient, point biserial correlation, Kolmogorov-Smirnov test and regression analysis) were used to analyze data. The results showed a positive significant relationship between entrepreneurial personality and start-up of enterprises and except for tolerance of ambiguity, all other entrepreneurial personality dimensions had a significant relationship with SMSEs (P<0.001). The regression results showed that entrepreneurial personality could predict about 20% of SMSEs variance. Also, there was no significant relationship between demographic characteristics (gender, age, marital status and education) and SMSEs (P>0.05). The findings of this study emphasized the vital role of entrepreneurial personality characteristics in flourishing start-up of small and medium-sized sport enterprises.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enterprise
 • Entrepreneurial
 • Personality characteristics
 • Small and Medium-Sized
 • Sport
 • Start-up
 1. سالنامۀ آماری. (1387). تهران: مرکز آمار ایران،   http://www.amar.org.ir.
 2. کردنائیج، اسدا...؛ زالی، محمدرضا؛ هومن، حیدرعلی و شمس، شهاب­الدین. (1386). "ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی"، چاپ اول، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، صص228-220.
 3. گلرد، پروانه. (1384). "عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی زنان ایرانی". پژوهش زنان، دورۀ 3، شمارۀ 1، صص 123-101.
 4. مسعودنیا، ابراهیم. (1386). "بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی". دانشور رفتار، سال 14، شمارۀ 23، صص 64-53.
  1. Anderson, R. L., Dunkelberg, J. S. (1990). “Entrepreneurship: Starting a newbussiness”. New York: Harper & Row Publishers, p: 594.
  2. Babb, E. M., Babb, S. V. (1992). “Psychological traits of rural entrepreneurs”. Journal of Socio-Economics, 21(4), pp: 353-62.
  3. Birdthistle, N. (2008). “An examination of tertiary students' desire to found an enterprise”. Education + Training, 50(7), pp: 552 – 567.
  4. Brockhaus, R. H. (1980). “Risk taking propensity of entrepreneurs”. Academy of Management Journal, 23 (3), pp: 509-520.
  5. Brockhaus, R. H., Horwitz, P. S. (1986). “The psychology of entrepreneur”. In: Sexton D. L. and Smilor, R. W. (Eds.), Cambridge, MA: Ballinger, pp: 25-48.
  6. Caliendo, M., Fossen, F. M., Kritikos, A. S. (2009). “Risk attitudes of nascent entrepreneurs – New evidence from an experimentally-validatedsurvey”. Small Business Economics, 32(2), pp: 153-167.
  7. Cromie, S., Johns, S. (1983). “Irish entrepreneurs: some personality characteristics”. Journal of Occupational Behaviour, 4, pp: 317–324.
  8. Fairlie, W. R., Holleran, W. (2012). “Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment”. Journal of Economic Psychology, 33(2), pp: 366-378.
  9. Frank, H., Lueger, M., Korunka. C. (2007). “The significance of personality in business start-up intentions, start-up realization and business success”. Entrepreneurship & Regional Development, 19, pp: 227–251.
  10. Gatewood, E. J., Shaver, K. G., Gartner, W. B. (1995). “A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up behaviors and success at venture creation”. Journal of Business Venturing, 10, pp: 371-91.
  11. Green, R., David, R. G., Dent, M. (1996). “The Russian entrepreneur: a study of personality characteristics”. International Journal of Entrepreneurship Behavior, 2, pp: 49–58.
  12. Kedar-Levy, H., Bar-Eli, M. (2008). “The valuation of athletes as risky investments: A theoretical model”. Journal of Sport Management, 22(1), pp: 50–81.
  13. Kessler, A. (2007). “Success factors for new businesses in Austria and the Czech Republic”. Entrepreneurship & Regional Development, 19, pp: 381–403.
  14. Langan-Fox, J., Roth, S. (1995). “Achievement motivation and female entrepreneurs”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68, pp: 209–218.
  15. Littuunen H. (2000). “Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(6), pp: 295-309.
  16. Pillis, E.  D., Reardon, K. K. (2007). “The influence of personality traits and persuasive messages on entrepreneurial intention A cross-cultural comparison”. Career Development International, 12(4), pp: 382-396.
  17. Ratten, V. (2011). “Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management”. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), pp: 57-69.
  18. Roberts, E., Wainer, H. (1971). “Some characteristics of technical entrepreneurship”. IEEE Transactions on Engineering Management, 18(3), pp: 100–109.
  19. Rotter, J. B. (1966). “Generalized expectancies or internal versus external control of reinforcement”. Psychological Monographs: General & Applied, 80, p: 609.
  20. Schere, J. (1982). “Tolerance of ambiguity as a discriminating variable between entrepreneurs and managers”. Proceeding of the Academy of Management Conference, New York, pp: 404-8.
  21. Schwarz, E. J., Wdowiak, M. A., Almer-Jarz, D. A., Breitenecker R. J. (2009). “The effects of attitudes and perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent An Austrian perspective”. Education + Training, 51(4), pp: 272-291.
  22. Smith, K., Beasley, M. (2012). “Graduate entrepreneurs: Intentions, barriers & solutions”. Education + Training, 53(8/9), pp: 722-740.
  23. Tongeb, J. (2001). “A review of small business literature part 2: Birth, growth and death of the small business”, Manchester Metropolitan University Business School Working Paper Series, http://www.ribm.mmu.ac.uk/wps/papers/01-19.pdf
  24. Zhao, H., Seiber, E. S., Lumpkin, G. T. (2010). “The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A meta-analytic review”. Journal of Management March, 36(2), pp: 381-404.