تبیین نقش میزان فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دان1،3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد‌یار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

چکیده

دانشجویان بخش عظیمی از قشر جوان جامعه را تشکیل می‌دهند و توجه به سلامت کلی آنها مهم است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میزان پرداختن به فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه­های شهر کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و به شکل پیمایش مقطعی است که با استفاده از دو پرسشنامۀ سلامت اجتماعی کیز (1998) و فعالیت بدنی بک (1982) در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه در سال 1391 انجام گرفت. پایایی پرسشنامه­ها به‌وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به‌دست آمد: پرسشنامۀ سلامت اجتماعی 9/0 و پرسشنامۀ میزان فعالیت اجتماعی 8/0. جامعۀ آماری تحقیق، شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های منتخب شهر کرمانشاه به تعداد 39000 و نمونۀ تحقیق 380 نفر بود؛ که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی و متناسب با حجم، انتخاب شدند و 370 پرسشنامۀ برگشتی بررسی شدند. داده­ها به‌وسیلۀ آمار توصیفی، آزمون‌های تی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین میزان پرداختن به فعالیت بدنی و سلامت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 51 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی به‌وسیلۀ دو متغیر فعالیت در اوقات فراغت و ورزش تبیین می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


. الخ‍ول‍ی، امین انور. (1381). "ورزش‌ و ج‍ام‍ع‍ه". ترجمۀ حمیدرضا ش‍ی‍خ‍ی .ت‍ه‍ران: سازمان مطالعه و ت‍دوی‍ن ‌ک‍ت‍ب ‌ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی ‌دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍مت)، ص 199.

2. ام هیوود، کاتلین. (1388). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمۀ مهدی نمازی‌زاده و محمدعلی اصلانخانی، چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت. ص 260.

3. امیرنژاد، سعید؛ رضوی، سید محمدحسین و منانی، معصومه السادات. (1387). "تأثیریکدورهتمریناتورزشیمنتخببررشداجتماعی وسلامتعمومیدانشجویانپسر". مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، صص 42 -39.

4. پارسامهر، مهربان. (1388). "جامعه‌شناسی ورزش". چاپ اول. یزد: انتشارات دانشگاه یزد, ص 18.

5. حاتمی، پریسا. (1389). "عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. صص 35-11.

6. خوروش، مجید؛ احسانی، محمد و تندنویس، فریدون. (1387). "ارتباط بین فعالیت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی و انگیزه پیشرفت در کارشناسان ورزشی سازمان بدنی جمهوری اسلامی ایران". مجلۀ علوم حرکتی و ورزش، پاییز و زمستان 1388، شمارۀ 14، صص 150-141.

7. درخشان مبارکه، محمد. (1376). "بررسی رابطۀ میزان پرداختن به ورزش با سلامت روانی و ویژگی‏های شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده‏های تهران". پایان‏نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص چکیده.

8. رضوی، محمد حسین. (1381). "بررسیاثراتتربیتبدنیبرفشارهایجسمانی  روانیبانوانشاغلوارایهالگویبهینهورزشی". تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک جمهور ی اسلامی ایران، شمارۀ 22، ص 8.

9. سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سید جلال. (1383). "شاخص‌های سلامت اجتماعی". مجلۀ سیاسی- اقتصادی، دورۀ 19، شمارۀ 3، صص 253-244.

10. شربتیان، محمد حسن. (1390). "درآمدی بر نقش ورزش در حوزۀ مطالعات جامعه‌شناختی و راهکارهای برای گسترش آن". قابل دسترس در www.anthropology.ir.

11. عبدلی، بهروز. (1386). "مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش". چاپ دوم. تهران: انتشارات بامداد کتاب، ص 60.

12. فدایی مهربانی، مهدی. (1386). "شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی". نشریۀ پژوهش و سنجش، شمارۀ 149، صص 86-67.

13. کنگرلو، مریم. (1387). " بررسیمیزانسلامتاجتماعیدانشجویانشاهدوغیرشاهددانشگاهعلامهطباطبایی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ص چکیده.

14. هزارجریبی، جعفر و ارفعی عین‌الدین، رضا. (1390). "اوقاتفراغتوسلامتاجتماعی". فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، شمارۀ 10، صص 63- 39.

15. Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W. C., Newton, F. B., Benton, S. L. (2003). “Changes in counseling”. Research and Practice, 34, pp: 66-72.

16. Callaghan, L. (2008). ”Social well-being in extra care housing: An overview of the literature”. United Kingdom: PersonalSocial Service Research Unit Publication, University of Kent and Canterbury, pp: 2-9.

17. Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., Nosratabadi, M. (2008). “Social participation, sense of community and socialwell-being: A study on American, Italian and Iranian university students”. Social Indicators Research, 89(1), pp: 97-112.

18. Kadison, R., Digeronimo, T. F. (2004). “College of the overwhelmed: The compos mental health crisis and what to do about”. San Francisco:  Jossey-Bas, pp: 27-34.

19. Keyes, C. M., Shimotkin, D., Ryff, D. D. (2002). “Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions”. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), pp: 1002 – 1022.

20. Keyes, C. M., Shapiro, A. (2004). “Social well–being in the U.S. : A descriptive epidemiology”. Chicago: University of Chicago Press, pp: 352-370.

21. Sebire, S. J., Jago, R., Fox, K. R., Page, A. S., Brockman, R., Thompson, J. L. (2011). “Associations between children's social functioning and physical activity participation are not mediated by social acceptance: a cross-sectional study”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(106), pp: 1-9. 

22. Shapiro, A., Keyes, C. L. M. (2008). “Marital status and social well-being: Are the married always better off?”. Social Indicators Research, 88(2), pp: 329–346.

23. Snyder, M. B. (2004). “Senior student affairs officer round table: Hottest topics in student affairs”. Session Held at the Annual Meeting of the National Association Student, Personnel Administrators, Denver Colorado, pp: 131-140.

24. Song, Z., Zhang, J. (2011). “Research on the relationship between physical activity and social health of university students”. Modern Preventive Medicine, 27(16), p: abstract.

25. World Health Organization (1948). “Official records of the World Health Organization”. No. 2, Available from: http://who.int/about/definition/en.