نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دان1،3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد‌یار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

چکیده

دانشجویان بخش عظیمی از قشر جوان جامعه را تشکیل می‌دهند و توجه به سلامت کلی آنها مهم است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میزان پرداختن به فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه­های شهر کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و به شکل پیمایش مقطعی است که با استفاده از دو پرسشنامۀ سلامت اجتماعی کیز (1998) و فعالیت بدنی بک (1982) در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه در سال 1391 انجام گرفت. پایایی پرسشنامه­ها به‌وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به‌دست آمد: پرسشنامۀ سلامت اجتماعی 9/0 و پرسشنامۀ میزان فعالیت اجتماعی 8/0. جامعۀ آماری تحقیق، شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های منتخب شهر کرمانشاه به تعداد 39000 و نمونۀ تحقیق 380 نفر بود؛ که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی و متناسب با حجم، انتخاب شدند و 370 پرسشنامۀ برگشتی بررسی شدند. داده­ها به‌وسیلۀ آمار توصیفی، آزمون‌های تی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین میزان پرداختن به فعالیت بدنی و سلامت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که 51 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی به‌وسیلۀ دو متغیر فعالیت در اوقات فراغت و ورزش تبیین می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Physical Activity in Social Well-Being of Students in Universities of Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • hamed farzi 1
  • shirin zardoshtian 2
  • kamran eidipour 3

1 . PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Razi, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education, University of Razi, Kermanshah, Iran

3 . PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Razi, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

 
Students are a large portion of the youth in the society and it is important to pay attention to their general health. The aim of this study was to explain the role of physical activity in social well-being of students in universities of Kermanshah city. This study was a descriptive-correlation conducted as a cross sectional study. Two questionnaires of Keyes's Social Well-Being (1998) and Beack‘s Physical Activity (1982) were used for student of universities of Kermanshah in 2012. Reliability of the questionnaires was determined by Cronbach alpha coefficient as follows: Social Well-Being 0.9 and Physical Activity 0.8. The statistical population consisted of all students of the selected universities of Kermanshah city (N=39000) and the sample included 380 student who were selected by cluster random sampling method. 370 questionnaires were returned and analyzed. The data were analyzed using descriptive statistics, t tests, Pearson correlation coefficient and linear regression analysis. Results showed a significant relationship between physical activity involvement and social well-being. Also, regression analysis results showed that leisure activities and sport indexes explained 51% of changes in the variance of social well-being.
 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kermanshah City
  • Physical Activity
  • Social Well-Being
  • students
  • Universities
. الخ‍ول‍ی، امین انور. (1381). "ورزش‌ و ج‍ام‍ع‍ه". ترجمۀ حمیدرضا ش‍ی‍خ‍ی .ت‍ه‍ران: سازمان مطالعه و ت‍دوی‍ن ‌ک‍ت‍ب ‌ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی ‌دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍مت)، ص 199.
2. ام هیوود، کاتلین. (1388). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمۀ مهدی نمازی‌زاده و محمدعلی اصلانخانی، چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت. ص 260.
3. امیرنژاد، سعید؛ رضوی، سید محمدحسین و منانی، معصومه السادات. (1387). "تأثیریکدورهتمریناتورزشیمنتخببررشداجتماعی وسلامتعمومیدانشجویانپسر". مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، صص 42 -39.
4. پارسامهر، مهربان. (1388). "جامعه‌شناسی ورزش". چاپ اول. یزد: انتشارات دانشگاه یزد, ص 18.
5. حاتمی، پریسا. (1389). "عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. صص 35-11.
6. خوروش، مجید؛ احسانی، محمد و تندنویس، فریدون. (1387). "ارتباط بین فعالیت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی و انگیزه پیشرفت در کارشناسان ورزشی سازمان بدنی جمهوری اسلامی ایران". مجلۀ علوم حرکتی و ورزش، پاییز و زمستان 1388، شمارۀ 14، صص 150-141.
7. درخشان مبارکه، محمد. (1376). "بررسی رابطۀ میزان پرداختن به ورزش با سلامت روانی و ویژگی‏های شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده‏های تهران". پایان‏نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص چکیده.
8. رضوی، محمد حسین. (1381). "بررسیاثراتتربیتبدنیبرفشارهایجسمانی  روانیبانوانشاغلوارایهالگویبهینهورزشی". تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک جمهور ی اسلامی ایران، شمارۀ 22، ص 8.
9. سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سید جلال. (1383). "شاخص‌های سلامت اجتماعی". مجلۀ سیاسی- اقتصادی، دورۀ 19، شمارۀ 3، صص 253-244.
10. شربتیان، محمد حسن. (1390). "درآمدی بر نقش ورزش در حوزۀ مطالعات جامعه‌شناختی و راهکارهای برای گسترش آن". قابل دسترس در www.anthropology.ir.
11. عبدلی، بهروز. (1386). "مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش". چاپ دوم. تهران: انتشارات بامداد کتاب، ص 60.
12. فدایی مهربانی، مهدی. (1386). "شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی". نشریۀ پژوهش و سنجش، شمارۀ 149، صص 86-67.
13. کنگرلو، مریم. (1387). " بررسیمیزانسلامتاجتماعیدانشجویانشاهدوغیرشاهددانشگاهعلامهطباطبایی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ص چکیده.
14. هزارجریبی، جعفر و ارفعی عین‌الدین، رضا. (1390). "اوقاتفراغتوسلامتاجتماعی". فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، شمارۀ 10، صص 63- 39.
15. Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W. C., Newton, F. B., Benton, S. L. (2003). “Changes in counseling”. Research and Practice, 34, pp: 66-72.
16. Callaghan, L. (2008). ”Social well-being in extra care housing: An overview of the literature”. United Kingdom: PersonalSocial Service Research Unit Publication, University of Kent and Canterbury, pp: 2-9.
17. Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., Nosratabadi, M. (2008). “Social participation, sense of community and socialwell-being: A study on American, Italian and Iranian university students”. Social Indicators Research, 89(1), pp: 97-112.
18. Kadison, R., Digeronimo, T. F. (2004). “College of the overwhelmed: The compos mental health crisis and what to do about”. San Francisco:  Jossey-Bas, pp: 27-34.
19. Keyes, C. M., Shimotkin, D., Ryff, D. D. (2002). “Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions”. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), pp: 1002 – 1022.
20. Keyes, C. M., Shapiro, A. (2004). “Social well–being in the U.S. : A descriptive epidemiology”. Chicago: University of Chicago Press, pp: 352-370.
21. Sebire, S. J., Jago, R., Fox, K. R., Page, A. S., Brockman, R., Thompson, J. L. (2011). “Associations between children's social functioning and physical activity participation are not mediated by social acceptance: a cross-sectional study”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(106), pp: 1-9. 
22. Shapiro, A., Keyes, C. L. M. (2008). “Marital status and social well-being: Are the married always better off?”. Social Indicators Research, 88(2), pp: 329–346.
23. Snyder, M. B. (2004). “Senior student affairs officer round table: Hottest topics in student affairs”. Session Held at the Annual Meeting of the National Association Student, Personnel Administrators, Denver Colorado, pp: 131-140.
24. Song, Z., Zhang, J. (2011). “Research on the relationship between physical activity and social health of university students”. Modern Preventive Medicine, 27(16), p: abstract.
25. World Health Organization (1948). “Official records of the World Health Organization”. No. 2, Available from: http://who.int/about/definition/en.