نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشتۀ تربیت بدنی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

4 کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت دولتی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

    بررسی مطالعات انجام‌گرفته در زمینۀ خصوصی‌سازی ورزش نشان می‌دهد که تقریباً همۀ کشورهای جهان اهمیت و ارزش زیادی برای نقش و جایگاه خصوصی‌سازی ورزش قائل‌اند. باید توجه داشت در زمینۀ خصوصی‌سازی ورزش، تنها یک یا دو عامل تأثیرگذار نیستند. مسئلۀ اصلی این است که خصوصی‌سازی ورزش و به‌ویژه باشگاه‌های فوتبال، بدون فراهم کردن مجموعه‌ای از عوامل، سودمند و اثربخش نخواهد بود. از‌این‌رو، تحقیق حاضر با استفاده از مدل PEST، بر روی مهم‌ترین چالش‌های تأثیرگذار بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور، تمرکز دارد.
    این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران ورزش فوتبال، استادان دانشگاهی رشتۀ تربیت‌ بدنی و کارشناسان ورزشی است. به‌منظور شناسایی چالش‌ها از نرم‌ا‌فزارExcel  و میانگین هندسی؛ و از نرم‌افزارExpert Choice  و ‌تکنیک‌های‌ رتبه‌‌بندیAHP، TOPSIS و SAW به‌منظور رتبه‌بندی اولیه و از روش‌های اولویت‌بندی شامل میانگین رتبه‌ها، BORDA و COPELAND برای ادغام و رتبه‌بندی نهایی عوامل و معیارهایی که به‌عنوان چالش‌ شناسایی شده بودند، استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین چالش‌ها به‌ترتیب اولویت‌بندی؛ چالش‌های سیاسی ـ حقوقی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و چالش‌های تکنولوژیکی هستند. خصوصی‌سازی بدون برنامه و مرحله‌‌ای نبودن آن، مهم‌ترین معیار چالش‌ سیاسی- حقوقی؛ اهمیت کم ورزش در مجموعه برنامه‌های توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی، مهم‌ترین معیار چالش اجتماعی ـ فرهنگی؛ عدم‌ تحقق حق پخش تلویزیونی به‌عنوان یک منبع درآمد، مهم‌ترین معیار چالش اقتصادی و ناکافی بودن تسهیلات اعطایی ویژه از سوی دولت به بخش خصوصی، مهم‌ترین معیار چالش تکنولوژیکی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of the Exiting Challenges of Privatization of Iranian Football Clubs Using PEST1 Model

نویسندگان [English]

 • amin zare 1
 • ali babaeian 2
 • Gholam Reza Moradi 3
 • sayed abdolrasul Hosseini 4

چکیده [English]

A review of studies about sports privatization indicates that almost all
countries in the world have paid considerable attention to the role and the
significance of sports privatization. However, it should be noted that there
are not only one or two factors influencing sports privatization. The main
issue is that sports privatization especially for football clubs cannot be
effective without the existence of a set of factors. Accordingly, the present
study concentrated on the most important challenges facing football clubs
privatization in Iran. This descriptive-application study has employed a
survey method. The statistical population included football managers,
university professors in the field of physical education, and sports experts.
Excel software and numerical means were used to identify challenges.
Besides, Expert Choice and ranking techniques such as AHP, TOPSIS, and
SAW were used to perform the primary ranking of factors. Prioritizing
methods such as prioritizing means, BORDA and COPELAND were
employed to merge and rank factors and indexes considered as challenges.
The findings suggested that the most important challenges were legalpolitical,
sociocultural, economic, and technological challenges respectively.
Unplanned privatization with no specific stages was considered as the main
legal-political challenge, sports underestimation in sociocultural
development programs as the main sociocultural challenge, lack of broadcast
right as the main source of income as the core economic challenge, and
finally inadequacy of loans granted to the private sector by the government was
regarded as the major technological challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • football privatization
 • merging
 • Prioritization
 • prioritizing techniques
 • privatization challenge
 1. احمدی، اژدر. محمدزاده، حسن. ترتیبیان، بختیار. (1385)." بررسیموانعومشکلاتموجوددر خصوصیسازیورزش ازدیدگاهصاحبانباشگاه‌های خصوصیشهرستانارومیه". اولین همایش ملی شهر و ورزش، صص: 20-15.
 2. الهی، علیرضا. (1387). "موانع توسعۀ اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب". رسالۀ دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص: 36.
 3. الهی، علیرضا. سجادی، نصرالله. خبیری، محمد. ابریشمی، حمید. (1388). "موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 1، تابستان 1388، صص: 202-189.
 4. امیری، مجتبی. نیری، شهرزاد. صفاری، مرجان. دلبری راغب، فاطمه. (1391). " رسانه و توسعۀ مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور". فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 69، صص: 38- 9.
 5. پاداش، دنیا. (1388). "تعیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی با روش AHP". پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان. صص: 40-46.
 6. پاداش، دنیا. سلطان حسینی، محمد. خبیری، محمد. (1390). " ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 11، زمستان 1390، صص: 52-35.
 7. پاداش، دنیا. سلطان حسینی، محمد. خبیری، محمد. فتحی، سعید. (1391). "تعیین و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی با روش AHP". نشریۀ مطالعات ورزشی، شمارۀ 15، پاییز 1391، صص: 62-47.
 8. ساور، عبدالرضا. (1388). "گزارش عملکرد دفتر اشتغال سازمان تربیت بدنی در دو بخش عملکرد ستاد اجرایی مادۀ 88 و کارافرینی طی چهار سال گذشته". دفتر کارآفرینی و اشتغال سازمان تربیت بدنی، صص: 46-43.
 9. عارفیان، یدالله . (1384). "بررسی سیاست خصوصی‌سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران ". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران. صص: 55-50.
 10. قره‌خانی، حسن. (1389). " بررسی چالش‌ها و موانع خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور". رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس. ص: 4.
 11. قنبری فیروزآبادی، علیرضا. امیر تاش، علیمحمد. هادوی، فریده. (1388). " خصوصی‌سازی اماکن ورزشی در کشور ایران:فرصت‌ها و تهدیدها". چکیده مقالات هفتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه، تهران، ص: 14.
 12. کاشف، میرمحمد. جعفری، علی‌محمد. احمدی، اژدر. (1387). "بررسی موانع و مشکلات موجود در رابطه با اصل 44 قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های خصوصی شهر اصفهان". چکیده مقالات ششمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی کیش، صص: 17-14.
 13. کیان‌پور، سعید. (1388). " بررسی اجمالی خصوصی‌سازی در چند کشور منتخب با اشاره‌ای بر سیاست‌های کلی اصل44". بررسی‌های بازرگانی، شمارۀ 38، صص: 20-2.
 14. محنت فر، یوسف. جعفری صمیمی، احمد. (1387). " بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 در اقتصاد ایران". فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 16 (48)، صص: 106-85.
 15. مرادی چالشتری، جواد. مرادی چالشتری، محمد رضا. صابونچی، رضا. فروغی‌پور، حمید. (1390). "بررسی موانع حقوقی قانونی اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی مدیریت ورزشی شاهرود، ص: 23.
 16. مؤمنی، منصور. (1387). " مباحث نوین تحقیق در عملیات". چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. صص: 62-53.

 

 1. Barros .C. P. (2006). “The Financial crisis in Portuguese football”. Journal of Sport Economics, 7(1), PP: 96-104.
 2. Beesly, M., Littlechild, S. (1983). “Privatization principles, problems and priorities”.  Lioyds Bank Review, London Bank, ISSN 0024-547X, ZDB-ID 2160377. PP: 1-20.
 3. Berg, E. (1987). “The role of divestiture in economic growth in privatization and development”. San Francisco Institute for Contemporary Studies Press. PP: 23-24.
 4. Guidio, A., Philippe, G. (2003). “How inefficient are football clubs? An evaluation of the Spanisharms race”. Department of Economics. University of Madrid. ftp://economia.unipv.it/q152.pdf. PP: 2-24.
 5. Karlis, G. (2006). “The future of leisure, recreation, and sport in Canada: A SWOT for small sized enterprises”. The Sport Journal, 9, PP: 2-14.
 6. Morrow, S. (2004). “The financial crisis in Scottish football”. Scottish Affaires, 47, PP: 48-57.
 7. Pascal, A. (2008). “OECD small and medium enterprise outlook”. Organization for Economic and Development, OECD Publication Service, France: Paris Cedex. http://www.pintoconsulting.de/Images. PP: 230-234.
 8. Salimi, M., Soltanhosseini, M., Padash, D., Khalili, E. (2012). “Prioritization of the factors effectingprivatization in sport clubs: with AHP & TOPSIS methods - emphasis in football”. International Journal of   Academic Research in Business and Social Sciences, 2(2), PP: 102-114.
 9. Syme, J. H., Uysal, M., Mciellan, G. K. (2008). “Entrepreneurship its role in the private sector outdoor recreation". Leisure Today, 1, PP: 39-41.
 10. Tesone, D. V., Platt, A., Alexalkis, G. (2009). “The human capital factor: strategies for dealing withperformance challenges in business and sport management”. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 9(3), PP: 22-33.