شناسایی و توصیف الگوها و ماهیت دانش و تحقیقات مقالات تألیفی مدیریت ورزشی (1390-1386)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و توصیف الگوها و تعیین ماهیت دانش و تحقیقات مدیریت ورزشی با تأکید بر مقالات علمی پژوهشی داخلی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر نگاهی همه‌جانبه و از تمام زوایا بر پارادایم­های اثبات­گرایی، انتقادی و تفسیرگرایی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از نرم­افزارهای اکسل  و اس­پی­اس­اس استفاده شد. نمونۀ آماری پژوهش 153 مقاله از چهار مجلۀ علمی پژوهشی ورزشی بود. در این مقاله نخست بیشترین سهم مقالات علمی پژوهشی از دیگر رشته­ها در مدیریت ورزشی تعیین می­شود. در ادامه تئوری­های به‌کارگرفته‌شده در مقالات به‌عنوان یکی از شاخص­های تعیین‌کنندۀ دانش فرارشته­ای و سپس میزان خوداستنادی، دگراستنادی و نوع استنادها بررسی می‌شود. نتایج نشان داد که روند مطالعۀ این علم در حیطۀ مدیریت ورزشی با توجه به مداخلۀ رشته­های دیگر متفاوت است، به‌عبارتی بیشترین میزان استناد به رشتۀ مدیریت است، در واقع میزان خوداستنادی رشتۀ مدیریت ورزشی، حدود 60 درصد است و 40 درصد متکی به رشته­های دیگر است. کمترین میزان استناد رشتۀ مدیریت به تاریخ (07/0 درصد)، دین­شناسی (05/0 درصد) و زبان‌شناسی (05/0 درصد) بوده است، این درحالی است که به رشته­های هنر و کشاورزی استنادی نداشته است. از دیگر نتایج مهم این تحقیق تعیین ماهیت مدیریت ورزشی به‌عنوان دانشی میان­رشته­ای بود که در این زمینه به‌نظر می­رسد دانش مدیریت ورزشی قابلیت لازم برای ورود به دانش فرارشته­ای را داراست، ولی تحقیقات انجام‌گرفته در مدیریت ورزشی، در حیطۀ تحقیق فرارشته­ای است. در نتیجه حرکت رو به گسترش مدیریت ورزشی به سمت و سوی دانش و تحقیق فرارشته­ای بر مبنای تعامل شناخت‌شناسی­ و سطوح پیچیدگی­های آن می­تواند چارچوب منسجمی برای دانش مدیریت ورزشی ایجاد کند.


 

کلیدواژه‌ها