نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و توصیف الگوها و تعیین ماهیت دانش و تحقیقات مدیریت ورزشی با تأکید بر مقالات علمی پژوهشی داخلی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر نگاهی همه‌جانبه و از تمام زوایا بر پارادایم­های اثبات­گرایی، انتقادی و تفسیرگرایی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از نرم­افزارهای اکسل  و اس­پی­اس­اس استفاده شد. نمونۀ آماری پژوهش 153 مقاله از چهار مجلۀ علمی پژوهشی ورزشی بود. در این مقاله نخست بیشترین سهم مقالات علمی پژوهشی از دیگر رشته­ها در مدیریت ورزشی تعیین می­شود. در ادامه تئوری­های به‌کارگرفته‌شده در مقالات به‌عنوان یکی از شاخص­های تعیین‌کنندۀ دانش فرارشته­ای و سپس میزان خوداستنادی، دگراستنادی و نوع استنادها بررسی می‌شود. نتایج نشان داد که روند مطالعۀ این علم در حیطۀ مدیریت ورزشی با توجه به مداخلۀ رشته­های دیگر متفاوت است، به‌عبارتی بیشترین میزان استناد به رشتۀ مدیریت است، در واقع میزان خوداستنادی رشتۀ مدیریت ورزشی، حدود 60 درصد است و 40 درصد متکی به رشته­های دیگر است. کمترین میزان استناد رشتۀ مدیریت به تاریخ (07/0 درصد)، دین­شناسی (05/0 درصد) و زبان‌شناسی (05/0 درصد) بوده است، این درحالی است که به رشته­های هنر و کشاورزی استنادی نداشته است. از دیگر نتایج مهم این تحقیق تعیین ماهیت مدیریت ورزشی به‌عنوان دانشی میان­رشته­ای بود که در این زمینه به‌نظر می­رسد دانش مدیریت ورزشی قابلیت لازم برای ورود به دانش فرارشته­ای را داراست، ولی تحقیقات انجام‌گرفته در مدیریت ورزشی، در حیطۀ تحقیق فرارشته­ای است. در نتیجه حرکت رو به گسترش مدیریت ورزشی به سمت و سوی دانش و تحقیق فرارشته­ای بر مبنای تعامل شناخت‌شناسی­ و سطوح پیچیدگی­های آن می­تواند چارچوب منسجمی برای دانش مدیریت ورزشی ایجاد کند.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification and Description of Patterns and Identity of Science and Researches in Sport Management Papers (2008-2012)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiry 1
  • Zeinab Mondalizade 2

1 Assistant Professor of Management, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student of Sport Management, Department of Sport Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and describe the patterns and to determine the identity of sport management science and researches with an emphasis on science-research papers in Iran which was conducted by citation analysis and content analysis based on a full-scale view from all dimensions on positivism, critical and realism paradigms. Research method was descriptive-analytic and SPSS & EXCEL software was used. Research sample consisted of 153 papers from four sport science-research journals. First, this paper determined the most share of science-research papers in sport management among other disciplines. Then, this paper studied the theories implemented in papers as one of those determinant criteria for trans-disciplinary science and finally surveyed co-citation, citation and the type of citations. The results showed that the study process of this science in sport management was different with regard to the intervention of other fields of study. In other words, the majority of citation was pertained to management; in fact, the co-citation of sport management was 60% and 40% was pertained to other fields. The lowest citation of management was pertained to history (0.07%), theology (0.05%) and linguistics (0.05%) while it did not have any citations to art and agriculture. Another result determined the identity of sport management as an interdisciplinary science and it seems that sport management has the necessary potential for entering trans-disciplinary science, but conducted researches on sport management are in trans-disciplinary domain. As a result, the growing movement of sport management to trans-disciplinary science and research based on epistemology and its complexity levels can create a coherent framework for this science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Content analysis
  • Paradigm
  • sport management
  • Trans-disciplinary