نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور 394 نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ فانک (2008) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد از مدل چندبعدی مشارکت، می‌توان برای طبقه‌بندی هواداران در مراحل نظری مختلف استفاده کرد. در واقع مفهوم مشارکت، خط‌مشی مناسبی برای بررسی ارتباطات روان‌شناختی هواداران با تیم‌ها در اختیار می‌گذارد. براساس مدل پیوستار روان‌شناختی، نتایج نشان داد که در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال، سطوح مشارکت هواداران بیشتر در سطح دلبستگی و کمترین سطوح مشارکت مربوط به سطح وفاداری است. مدیران می‌توانند با مهیا کردن شرایطی برای گرفتن عکس یادگاری هواداران با بازیکنان و تیم، تشکیل جلسات کانون هواداران و اهدای کارت هواداری به آنها برای ارتقای هواداران به سطح وفاداری و حفظ آنها در این سطح اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Fans' Involvement Levels in Selected Teams of the Football Premier League of Iran Based on Psychological Continuum Model

نویسندگان [English]

 • Mohsen Behnam 1
 • Mohamad Khabiri 2
 • Simin Halabian 3
 • Hamid Ahmadi 3
 • Hosein Bakhshandeh 4

1 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 M.Sc., Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate fans' involvement levels in the selected teams of the football premier league of Iran based on psychological continuum model. Research method was descriptive survey and application by its aim. For this purpose, 394 fans of four popular teams of football premier league (Esteghlal, Persepolis, Tractor and Sepahan) were selected as the sample. Funk's questionnaire (2008) was used to gather data. The reliability of the questionnaire was calculated and obtained 0.92 by Cronbach's alpha coefficient. Descriptive statistics and confirmatory factor analysis were used for data analysis. The results of confirmatory factor analysis showed that multidimensional model of participation could be used to classify the fans in various theoretical stages. In fact, the concept of involvement offered an appropriate platform to study the psychological relationships of fans with the teams. Based on the psychological continuum model, the results indicated that in the selected teams of football premier league, fans' involvement levels were more related to the attachment level and the lowest involvement levels were related to the loyalty level. Managers can improve the fane to the loyalty level and maintain them at this level through providing the opportunity for fans to take pictures with players, to establish meetings for fans' clubs and to donate the fan cards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • attachment
 • Attraction
 • Awareness
 • fans
 • Football Premier League
 • Loyalty