بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور 394 نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ فانک (2008) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد از مدل چندبعدی مشارکت، می‌توان برای طبقه‌بندی هواداران در مراحل نظری مختلف استفاده کرد. در واقع مفهوم مشارکت، خط‌مشی مناسبی برای بررسی ارتباطات روان‌شناختی هواداران با تیم‌ها در اختیار می‌گذارد. براساس مدل پیوستار روان‌شناختی، نتایج نشان داد که در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال، سطوح مشارکت هواداران بیشتر در سطح دلبستگی و کمترین سطوح مشارکت مربوط به سطح وفاداری است. مدیران می‌توانند با مهیا کردن شرایطی برای گرفتن عکس یادگاری هواداران با بازیکنان و تیم، تشکیل جلسات کانون هواداران و اهدای کارت هواداری به آنها برای ارتقای هواداران به سطح وفاداری و حفظ آنها در این سطح اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها