نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برای موفقیت در عرصة ورزش، استان ها باید برنامه­ های خود را در راستای برنامه­ های ملی و کلان ورزشی تنظیم کنند. استان خراسان رضوی، به­ عنوان یکی از استان­هایی که همیشه سهم به­ سزایی در ورزش کشور داشته، برنامة مدون در حوزة ورزش نداشته و فعالیت­های مربوط به­ طور سلیقه­ ای و تصادفی دنبال می­شوند. بنابراین، این پژوهش به­ دنبال تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت­ بدنی است. جامعة آماری پژوهش، صاحب­نظران و دست­اندرکاران عالی ورزش خراسان رضوی بودند (در مجموع 220 نفر). روش نمونه­ گیری از نوع سرشماری بود و در نهایت 202 پرسشنامه به ­درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش­های کیفی (پرسشنامة باز و مصاحبه) و روش­های کمی (ضریب­ دهی و رتبه دهی) برای گردآوری و تحلیل داده­ ها استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامة باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای این ادارة کل را در بخش ورزش فهرست کنند. سپس کمیتة راهبری پژوهش با تعیین ضریب اهمیت و رتبة هریک از این عوامل و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، دوازده راهبرد را استخراج و راهبردها را به برنامه­ های عملیاتی خرد کردند. ضمن اینکه چشم­ انداز، مأموریت، ارزش­های محوری و اهداف کیفی آن مشخص شدند. ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در منطقة راهبردی SO قرار داشت. بنابراین راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت­ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section

نویسندگان [English]

  • Amin Rashid Lamir 1
  • Amin Dehghan Ghahfarrokhi 1
  • Amir Rashid Lamir 2

چکیده [English]

To suceed in sport arena, provinces should have plans parallel with national sport plans. Khorasan Razavi province as one of the provinces that has played a vital role in Iran sport lacks a comprehensive plan in sport and sport activities are follwoed randomly. Therefore, this study aimed at developing the strategic plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in sport and physical education section. The statistical population included high-ranking experts and authorities of sport in Khorasan Razavi (n=220). Census sampling method was used and finally 202 questionnaires were returned correctly. A combination of qualitative (open questionnaire and interview) and quantitative (rating and ranking) was used to collect and analyze the data. An open questionnaire was used in this study and respondents were asked to list the strenghts, weaknesses, opportunities and threats of this organization in sport section. After the research committee had determined the significance rate and rank of each mentioned factor, determined the strategic position of the organization and matche internal and external factors, 12 strategies were elicited and broken into action plans. Also, vision, mission, key values and qualitative goals were determined. Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi was in SO strategic position so strategies should be directed towards developing activities. This  finding was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic planning
  • Strategic Planning in Sport
  • SWOT analysis
  • Strategy
  • Sport and physical Education
 
1. اعرابی، محمد و همکاران. (1385). "دستنامه برنامه­ ریزی استراتژیک". دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص: 20.
2. حمیدی، مهرزاد. و همکاران. (1389). "تدوین راهبردهای توسعة ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران". نشریة پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، شمارة 26، صص: 40 – 27.
3. خسروی­ زاده، اسفندیار. و همکاران. (1387). "مطالعه و طراحی برنامة استراتژیک کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران". رسالة دکتری مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.ص : 90.
4. خسروی ­زاده، اسفندیار. و همکاران. (1388). "شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن". نشریة حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارة 1، صص: 35 – 19.
5. خلیلی، رضا. (1386). "طراحی ساختار نظام باشگاه­های ورزشی". انتشارات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ص: 92.
6. سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش. (1381). "شرکت رادسامانه". به سفارش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
7. سیف­ پناهی، جبار. (1390). "طراحی و تدوین راهبرد ورزش قهرمانی استان کردستان". حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارة 8. صص : 74-57.
8. غفرانی، محسن. (1387). "طراحی و تدوین استراتژی توسعة ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان". رسالة دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. ص : 102.
9. قالیباف، محمدباقر. (1389). "نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامة پیشرفت و عدالت". نشر نگارستان حامد، تهران. ص : 36.
10. گرین، مایک. هولیهان، باری. (1387). "سیاست گذاری و اولویت­ بندی در توسعة ورزش قهرمانی". ترجمة رضا قراخانلو، انتشارات کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. ص : 5.
11. گودرزی، محمود. و همکاران. (1386). "طراحی و تدوین نظام جامع ورزشی کشتی ایران". نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 14، صص: 54 – 33.