تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برای موفقیت در عرصة ورزش، استان ها باید برنامه­ های خود را در راستای برنامه­ های ملی و کلان ورزشی تنظیم کنند. استان خراسان رضوی، به­ عنوان یکی از استان­هایی که همیشه سهم به­ سزایی در ورزش کشور داشته، برنامة مدون در حوزة ورزش نداشته و فعالیت­های مربوط به­ طور سلیقه­ ای و تصادفی دنبال می­شوند. بنابراین، این پژوهش به­ دنبال تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت­ بدنی است. جامعة آماری پژوهش، صاحب­نظران و دست­اندرکاران عالی ورزش خراسان رضوی بودند (در مجموع 220 نفر). روش نمونه­ گیری از نوع سرشماری بود و در نهایت 202 پرسشنامه به ­درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش­های کیفی (پرسشنامة باز و مصاحبه) و روش­های کمی (ضریب­ دهی و رتبه دهی) برای گردآوری و تحلیل داده­ ها استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامة باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای این ادارة کل را در بخش ورزش فهرست کنند. سپس کمیتة راهبری پژوهش با تعیین ضریب اهمیت و رتبة هریک از این عوامل و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، دوازده راهبرد را استخراج و راهبردها را به برنامه­ های عملیاتی خرد کردند. ضمن اینکه چشم­ انداز، مأموریت، ارزش­های محوری و اهداف کیفی آن مشخص شدند. ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در منطقة راهبردی SO قرار داشت. بنابراین راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت­ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 

1. اعرابی، محمد و همکاران. (1385). "دستنامه برنامه­ ریزی استراتژیک". دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص: 20.

2. حمیدی، مهرزاد. و همکاران. (1389). "تدوین راهبردهای توسعة ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران". نشریة پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، شمارة 26، صص: 40 – 27.

3. خسروی­ زاده، اسفندیار. و همکاران. (1387). "مطالعه و طراحی برنامة استراتژیک کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران". رسالة دکتری مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.ص : 90.

4. خسروی ­زاده، اسفندیار. و همکاران. (1388). "شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن". نشریة حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارة 1، صص: 35 – 19.

5. خلیلی، رضا. (1386). "طراحی ساختار نظام باشگاه­های ورزشی". انتشارات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ص: 92.

6. سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش. (1381). "شرکت رادسامانه". به سفارش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

7. سیف­ پناهی، جبار. (1390). "طراحی و تدوین راهبرد ورزش قهرمانی استان کردستان". حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارة 8. صص : 74-57.

8. غفرانی، محسن. (1387). "طراحی و تدوین استراتژی توسعة ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان". رسالة دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. ص : 102.

9. قالیباف، محمدباقر. (1389). "نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامة پیشرفت و عدالت". نشر نگارستان حامد، تهران. ص : 36.

10. گرین، مایک. هولیهان، باری. (1387). "سیاست گذاری و اولویت­ بندی در توسعة ورزش قهرمانی". ترجمة رضا قراخانلو، انتشارات کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. ص : 5.

11. گودرزی، محمود. و همکاران. (1386). "طراحی و تدوین نظام جامع ورزشی کشتی ایران". نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 14، صص: 54 – 33.