نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. براساس برآوردهای صورت­گرفته از مدیران پیست­های اسکی یادشده، جامعة آماری پژوهش به­صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. 400 پرسشنامه توزیع شد که 362 پرسشنامة قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة رسالة دکتری وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی از آمار توصیفی و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی
یافته­های پژوهش نشان داد که بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزة گردشگران، بعد مهارت­های حرفه­ای پیش­بین قوی­تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tourists' Motivations and Satisfaction in Tehran Ski Resorts

نویسندگان [English]

  • ali benesbordi
  • meysam rahimizadeh
  • hasan asadi
  • ahmad mahmoodi

Tehran university

چکیده [English]

This study examined the relationship between tourists' motivations and satisfaction in Tehran ski resorts. The study was a descriptive study and of correlation kind and conducted as a field study. The statistical population consisted of all tourists of Tehran ski resorts (Dizin, Shemshak, Tochal and Abali). According to the estimates of the managers of these ski resorts, the statistical population was approximately considered 10,000 subjects. 370 tourists were selected as the sample using Morgan table. A total of 400 questionnaires were distributed and 362 acceptable questionnaires were returned. To gather data, a questionnaire from the doctoral dissertation of Wei–Ku Yeh (2008) was used. For data analysis of demographic features, descriptive and inferential statistics including confirmatory factor analysis, Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used. Findings showed a positive significant relationship between tourists' motivations and satisfaction. Among the dimensions of tourists' motivation, the professional skill was a stronger predictor of tourists' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourists' Motivation
  • Satisfaction
  • ski resort
  • sport tourism
  • Winter Sports
. ادبی فیروزجاه، جواد. (1388). "بررسی مهم­ترین جاذبه­های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری". نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص :81 – 67.
2. عسگری، رسول. (1385). "بررسی نقش توانمندی­های استان تهران در توریسم ورزشی کشور". پایان­نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. ص : 1.
3. کاظمی، مهدی. (1389). "مدیریت گردشگری". انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران. صص: 73-71.
4. معین فرد، محمدرضا. (1387). "وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائة الگوی توسعة آن". رسالة دکتری مدیریت و برنامة ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم. صص : 36-34.
5. موسوی گیلانی، سیدرضا. (1390). "بخش­بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازارهای هدف". رسالة دکتری، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تهران. صص : 5-3.
6. Chalip. L. Costa. C. (2006). Building sport event tourism into the destination brand: foundation for a general theory in sport tourism”. H. Gibsond (Ed): concepts and theories. PP: 80-105.
7. Chang, Seohee (2009). “Relation between active leisure and active vacations”. Ph.D. Thesis, university of Florida.P: 1.
8. Faulant, R. and et al (2008). “The impact of satisfaction and image on loyalty. The case of alpine ski resorts”. Journal of managing service quality, Vol. 18, No. 2.PP:163-178.
9. Huang, C. H. (2005). “A study of lourists' recreational motivation and satisfaction at a reservoir sceinc area – A case study of the Wu – San – to reservoir”. Master's thesis, leader university, Tainan city.P:1.
10. Huang, H. B. (2003). “The members' participation motivation, customer satisfaction and loyalty about health and fitness club – Acase study of Gold's Gym Health and Fitness Club”. Master's thesis, Nanhua university, Chiayi County.P:1.
11. Kotler, Phillip, Armstrong, Gary, Saunders, John. and Wong, Veronica (2001). “Principles of marketing”. Third edition, prentice hall, UK.PP:41-75.
12. Kuo, H. L. (2006). “A study of participants' motivation, anticipation and satisfaction on scuba diving of sport tourism”. Master's thesis, National Taiwan college of physical education. Taichung city.P: 1.
13. Lank Ford, S. V. Howard, D. A. (1994). “Developing a tourism impact attiude scale”. Annuals of tourism Research, Vol. 21, No. 1, PP: 121-134.
14. Lee, M. H. and Kuo, J. X. (2000). “The resources plan of recreational tourism”. Taiwan. Yang – Zhi cultural enterprise LTD. Publishing.PP:85-104.
15. Liu, Yi – Chin. (2008). “An analysis service quality, customer satisfaction and customer loyalty of commercial swim clubs in Taiwan”. A dissertation project submitted to the faculty of the united states sports academy in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor or sports management.PP: 1-5.
16. Mester, I. Badules, A. Bae and O. Bas. D. (2008). “Qualitative and quantitative analysis of the sport tourism from the perspective of romanian young adults”. University of Orada.PP:2-15.
17. Tsai, B. J. (2007). “A study of the spectator's motivation, behavior and satisfaction of Fifa Futsal World championship. Master's thesis, National college of physical education and sports, Taiyuan county.PP:72-80.
18. Weed, M. (2006). “Understanding sports tourism participation. Complexities and diversity”. Journal of sport and tourism. 11 (3), PP:195-99.
19. Wei – Ku Yeh (2008). “The investigation of tourists' motivation satisfaction and constraint factors on snorkeling holiday of marine leisure and tourism at renting in Taiwan”. Ph.D. Thesis, U. S. sports academy, daphne, Alabama.PP:5-10.
20. Wei, Y. L. (2007). “The sports tourism industry development and trend analysis”. Retrieved from: http://www.taipeitradeshows.com.tw/leisuretaiwan.
21. World Tourism organization (2008). “World tourism exceeds expectations in 2007”. Arrivals grow from 800 million to 900 million in two years.Retrieved from http://www.unwto.org/media/news/en/press_det.php?id=1665