ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین سبک‌های رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی مراکز استان‌های کشور بود. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعة آماری تحقیق 72 مدیرگروه و رییس تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی مراکز استان‌های کشور بود که کل جامعه به روش تمام‌شماری به‌عنوان نمونة تحقیق انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة استاندارد مدیریت ریسک و سبک‌های رهبری بود که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف سنجیده شده است. در تحقیق حاضر نیز روایی محتوایی و صوری ابزار تحقیق با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (پرسشنامة مدیریت ریسک 84/0 = ?، پرسشنامة سبک‌های رهبری 78/0 = ?) . یافته‌ها نشان داد بین رفتارهای مدیریت ریسک با سابقة کار مدیریتی و سابقة مربیگری رابطة معناداری وجود دارد (05/0P>). از طرفی بین رفتارهای مدیریت ریسک با سطح تحصیلات مدیران و وضعیت مربیگری رابطة معناداری مشاهده نشد (05/0P>). از نتایج دیگر تحقیق این بود که بین رفتارهای مدیریت ریسک در سطوح مختلف سبک‌های رهبری تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0P>). باوجود این رفتارهای مدیریت ریسک در سطوح مختلف وضعیت استخدامی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>). در نهایت اینکه بین سبک‌های رهبری و رفتارهای مدیریت ریسک مدیران ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0P>). یافته‌ها نشان داد که سطوح اجرای رفتارهای مدیریت ریسک اعضای گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی مراکز استان‌های کشور، وضعیت نسبتاً مطلوبی ندارد. بنابراین نیاز به آموزش بیشتر و ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای مدیران گروه‌ تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی جهت آشنایی با روش‌های مدیریت ریسک و به‌کارگیری آن در برگزاری و اجرای مسابقات و رویدادهای ورزشی ضروری و مهم است.