رابطة بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری تحقیق کلیة هندبالیست‌های لیگ برتر بانوان بودند که از این میان 115 بازیکن به‌عنوان نمونة تحقیق بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های قدرت در ورزش (PSQ-O) و رضایتمندی ورزشکار (ASQ) جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین منابع قدرت مربیان رضایتمندی بازیکنان رابطة معناداری وجود دارد (01/0 P<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان بیش از 50 درصد تغییرات رضایتمندی در آنها را تبیین می‌کند. بنابراین مربیان با استفادة صحیح از منابع قدرت خود
می‌توانند مراتب رضایتمندی ورزشکاران را فراهم آورند.