نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری تحقیق کلیة هندبالیست‌های لیگ برتر بانوان بودند که از این میان 115 بازیکن به‌عنوان نمونة تحقیق بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌های قدرت در ورزش (PSQ-O) و رضایتمندی ورزشکار (ASQ) جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین منابع قدرت مربیان رضایتمندی بازیکنان رابطة معناداری وجود دارد (01/0 P<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان بیش از 50 درصد تغییرات رضایتمندی در آنها را تبیین می‌کند. بنابراین مربیان با استفادة صحیح از منابع قدرت خود
می‌توانند مراتب رضایتمندی ورزشکاران را فراهم آورند.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches' Bases of Power and Athletes’ Satisfaction in Women's Iran Handball Pro League Players

نویسندگان [English]

  • hadis moradi 1
  • hashem kozehchiyan 2
  • mohammad ehsani 3

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between coaches' bases of power and athletes’ satisfaction in female handball players of Iran pro league. The study used a descriptive – correlation approach and was carried out as a field study. The population of the study consisted of all female handball players in Iran pro league; Statistical sample consisted of 115 handball players. Data were collected by Power in Sport Questionnaire-Other (PSQ–O) and Athlete’s Satisfaction Questionnaire (ASQ). The data were analyzed through descriptive and inferential statistics including Spearman correlation coefficient and multivariate regression. Results showed a significant relationship between the coaches' bases of power and the players' satisfaction (P<0.01). Also, analysis of regression showed that athletes' perception of power bases of coaches can predict almost 50% of their satisfaction changes. Therefore, coaches can properly use their power bases to increase athletes' satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes’ Satisfaction
  • coaches
  • Handball
  • Power Bases
  • Women