نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

نویسنده

استادبار دانشگاه تبریز

چکیده

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین‌کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ICT منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه‌های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه‌بندی شد. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون t و فریدمن استفاده شد. نمونه‌های آماری دربرگیرندة کل افراد جامعة آماری بود. از این تعداد 20 نفر مرد و 9 نفر زن بودند. نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی به‌منظور بهره‌گیری مؤثر از ICT در فرایند آموزش و تحقیق به آموزش مقدماتی در حد متوسط و آموزش تخصصی در حد بالا نیاز دارند. از نظر آنها کاربرد ICT در امر آموزش و پژوهش مفید و مؤثر است و علاقه‌مند به شرکت در کارگاه‌های آموزشی بودند که در دوره‌های تخصصی بیشترین گرایش مربوط به نیاز به شرکت در دوره‌های آموزشی تجزیه و ارزیابی حرکات انسان به‌وسیلة کامپیوتر و در دوره‌های مقدماتی بیشترین گرایش مربوط به کارگاه آموزشی مهارت‌های هفتگانه (ICDL) بود. همچنین از نظر آنها ICT موجب استفادة بهینه از امکانات موجود می-شود و روحیة ابداع و نوآوری را افزایش می‌دهد و موجب نظم در فعالیت‌ها می‌شود، ارتباطات درون‌سازمانی را تسهیل و در ارائة خدمات ورزشی توسط استادان دانشگاه کمک می‌کند و امکان آموزش و فعالیت در محیط خارج از سازمان به‌صورت مجازی را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها