نویسنده

استادبار دانشگاه تبریز

چکیده

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین‌کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ICT منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه‌های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه‌بندی شد. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون t و فریدمن استفاده شد. نمونه‌های آماری دربرگیرندة کل افراد جامعة آماری بود. از این تعداد 20 نفر مرد و 9 نفر زن بودند. نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی به‌منظور بهره‌گیری مؤثر از ICT در فرایند آموزش و تحقیق به آموزش مقدماتی در حد متوسط و آموزش تخصصی در حد بالا نیاز دارند. از نظر آنها کاربرد ICT در امر آموزش و پژوهش مفید و مؤثر است و علاقه‌مند به شرکت در کارگاه‌های آموزشی بودند که در دوره‌های تخصصی بیشترین گرایش مربوط به نیاز به شرکت در دوره‌های آموزشی تجزیه و ارزیابی حرکات انسان به‌وسیلة کامپیوتر و در دوره‌های مقدماتی بیشترین گرایش مربوط به کارگاه آموزشی مهارت‌های هفتگانه (ICDL) بود. همچنین از نظر آنها ICT موجب استفادة بهینه از امکانات موجود می-شود و روحیة ابداع و نوآوری را افزایش می‌دهد و موجب نظم در فعالیت‌ها می‌شود، ارتباطات درون‌سازمانی را تسهیل و در ارائة خدمات ورزشی توسط استادان دانشگاه کمک می‌کند و امکان آموزش و فعالیت در محیط خارج از سازمان به‌صورت مجازی را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Needs Assessment of Information and Communication Technology (ICT) in Physical Education Faculty Members of Universities

نویسنده [English]

  • yaghob badriazarin

چکیده [English]

Educational needs assessment of information and communication technology (ITC) determines basic and specialized skill needs of human resources in the ICT. This study investigated educational needs of information and communication technology (ICT) in faculty members of physical education, universities of East Azerbaijan province. Data were collected usinga researcher-made questionnaire (the reliability and validity were determined) from 29 subjects (the sample of the study). In the research, descriptive statistics, Kolmogrov – Smirnoff test, t test and Friedman test were used. Statistical sample equaled the statistical population (20 males and 9 females). Results showed that faculty members to use ICT effectively in teaching and research process require moderate basic education and high specialized education. They believed that application of ICT in education and research was useful and effective. They were interested in participating in educational workshops; in professional courses, they needed educational courses of human movement analysis and evaluation by computer and in preparatory courses, they needed workshops of ICDL. Also, they believed that exiting facilities can be used efficiently through ICT, invention and innovation can increase, activities cab be organized, intra-organizational communication can be easier; university professors can provide sports services and virtual education and activity can be promoted out of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Needs assessment
  • physical education
  • University