مقایسة آمادگی‌های عمومی بدنی دانش‌آموزان پسر مناطق مختلف کشور براساس آزمون CAFT

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مقایسة آمادگی‌های بدنی دانش‌آموزان پسر کشور و تهیة نورم‌های ملی روی متغیرهای سرعت، استقامت، چابکی و نیروی عضلانی با استفاده از آزمون CAFT بود. از گروه‌های سنی 18 – 7 سال، 12960 نفر از استان‌های منتخب از 5 منطقة شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز به‌طور تصادفی انتخاب و بر مبنای متغیرهای تحقیق و نورم‌های کشوری حاصله با یکدیگر مقایسه شدند. آزمون های آنوا و تعقیبی توکی در سطح 05/0 نشان دادند که استان‌های جنوبی و مرکزی در دوهای سرعت و چابکی، شمالی و شرقی و مرکزی در استقامت عضلانی و قلبی – عروقی، شرقی و مرکزی و شمالی در نیروی عضلانی و استان‌های جنوبی در استقامت قلبی – عروقی آماده‌تر از دیگر مناطق‌اند. در ضمن، مناطق جنوبی و غربی به تقریب در همة رده‌های سنی از نورم‌های کشوری در سرعت، مناطق جنوبی و مرکزی به‌طور کلی در همة رده‌های سنی در استقامت عضلانی، مناطق مرکزی به‌طور کلی تا سن قبل از 15 سالگی در استقامت عضلات کمربندی شانه، مناطق شمالی در همة رده‌های سنی در چابکی عمومی، مناطق غربی در همة‌رده‌های سنی در نیروی عضلانی و مناطق مرکزی در رده‌های سنی 12 سالگی به بعد از نورم‌های کشوری ضعیف‌ترند. این یافته‌ها زمینه‌ها را برای استعدادیابی ورزشی و پرورش آنها در کشور فراهم می‌آورد و همچنین به افزایش دقت در نمره دادن و ارزشیابی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس کشور کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها