نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مقایسة آمادگی‌های بدنی دانش‌آموزان پسر کشور و تهیة نورم‌های ملی روی متغیرهای سرعت، استقامت، چابکی و نیروی عضلانی با استفاده از آزمون CAFT بود. از گروه‌های سنی 18 – 7 سال، 12960 نفر از استان‌های منتخب از 5 منطقة شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز به‌طور تصادفی انتخاب و بر مبنای متغیرهای تحقیق و نورم‌های کشوری حاصله با یکدیگر مقایسه شدند. آزمون های آنوا و تعقیبی توکی در سطح 05/0 نشان دادند که استان‌های جنوبی و مرکزی در دوهای سرعت و چابکی، شمالی و شرقی و مرکزی در استقامت عضلانی و قلبی – عروقی، شرقی و مرکزی و شمالی در نیروی عضلانی و استان‌های جنوبی در استقامت قلبی – عروقی آماده‌تر از دیگر مناطق‌اند. در ضمن، مناطق جنوبی و غربی به تقریب در همة رده‌های سنی از نورم‌های کشوری در سرعت، مناطق جنوبی و مرکزی به‌طور کلی در همة رده‌های سنی در استقامت عضلانی، مناطق مرکزی به‌طور کلی تا سن قبل از 15 سالگی در استقامت عضلات کمربندی شانه، مناطق شمالی در همة رده‌های سنی در چابکی عمومی، مناطق غربی در همة‌رده‌های سنی در نیروی عضلانی و مناطق مرکزی در رده‌های سنی 12 سالگی به بعد از نورم‌های کشوری ضعیف‌ترند. این یافته‌ها زمینه‌ها را برای استعدادیابی ورزشی و پرورش آنها در کشور فراهم می‌آورد و همچنین به افزایش دقت در نمره دادن و ارزشیابی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس کشور کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of General Physical Fitness of the School Boys in Iran

نویسنده [English]

  • ali mohamad amirtash

چکیده [English]

The purpose of the study was to compare physical fitness components of school boys and to develop national norms on speed, endurance, agility and muscular power variables by CAFT instrument. 12960 students (age groups 7-18) were randomly selected from north, south, east, west and central parts of the country and were compared based on the research variables and the national norms. ANOVA and post hoc Tukey test at 0.05 level showed that southern and central provinces scored higher in speed and agility; northern, eastern and central provinces in muscular and cardiovascular endurance; eastern, central and northern provinces in muscular power; and southern provinces in cardiovascular endurance. Also, southern and western provinces in almost all the age groups were under the national norm in speed; southern and central provinces in all the age groups in muscular endurance; central provinces (only under 15 years old) in upper body muscular endurance; northern provinces in agility in all the age groups; western provinces in all age groups in muscular power and central provincess (only above 12 years old). These findings provide grounds for sport talent identification and their development and also help an accurate gradation and evaluation in physical education classes at schools throughout the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAFT
  • Motor Fitness
  • Norms
  • physical
  • School Boys
  • Testing.