نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و شناخت ابعاد مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر و مقایسه و تبین رابطة بین این دو متغیر در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش میدانی اجرا گردید. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بودند که 126 نفر از کارشناسان سازمان تربیت بدنی و 38 کارشناس ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامة محقق‌ساختة مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر بود. روایی محتوایی و صوری ابزارهای تحقیق با مطالعة مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد. پایایی ابزارهای تحقیق از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامة مدیریت مشارکتی 82/0= ? و برای پرسشنامة مقاومت در برابر تغییر 70/0= ? به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با به‌کارگیری روش‌های آمار استنباطی و آمار توصیفی صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در هر دو سازمان مورد بررسی، رابطة معنی‌دار منفی و معکوسی وجود دارد (01/0=P). همچنین بین مشارکت در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری (05/0 = P)، مشارکت در تصمیم‌گیری و حل مسئله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر رابطة معنی‌دار منفی و معکوسی مشاهده شد (01/0 = P). علاوه بر این، نتایج نشان داد بین مدیریت مشارکتی در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تفاوت معنی‌داری وجود دارد ولی بین مقاومت در برابر تغییر در این دو سازمان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0=P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Participative Management and Resistance to Change in Physical Education Organization and Physical Education Department of Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • ahmad ali asefi 1
  • mehrzad hamidi 2
  • majid farahani 2
  • amin dehghan 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study participative management and resistance to change dimensions as well as to survey their relationship in Physical Education Organization and Physical Education Department of Ministry of Education. For this purpose, 126 experts of Physical Education Organization and 38 experts of Physical Education Department of Ministry of Education were selected. Data were collected by two researcher-made questionnaires: participative management and resistance to change (with reasonable validity; Cronbach's alpha for participative management was ? = 0.82 and for resistance to change was ? = 0.70 respectively). The results indicated a significant and reverse relationship between participative management and resistance to change (P=0.01) and between participation in planning and goal setting (P=0.05). A significant and reverse relationship was observed between participation in decision making and problem solving, participation in control and monitoring and participation in implementation to resistance to change (P=0.01) as well. There was a significant difference in participative management between Physical Education Organization and Physical Education Department of Ministry of Education but no significant difference was observed in resistance to change between these two organizations (P=0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participative management
  • Physical Education Department of Ministry of Education.
  • Physical Education Organization
  • resistance to change