بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و شناخت ابعاد مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر و مقایسه و تبین رابطة بین این دو متغیر در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش میدانی اجرا گردید. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بودند که 126 نفر از کارشناسان سازمان تربیت بدنی و 38 کارشناس ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامة محقق‌ساختة مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر بود. روایی محتوایی و صوری ابزارهای تحقیق با مطالعة مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد. پایایی ابزارهای تحقیق از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامة مدیریت مشارکتی 82/0= ? و برای پرسشنامة مقاومت در برابر تغییر 70/0= ? به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با به‌کارگیری روش‌های آمار استنباطی و آمار توصیفی صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در هر دو سازمان مورد بررسی، رابطة معنی‌دار منفی و معکوسی وجود دارد (01/0=P). همچنین بین مشارکت در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری (05/0 = P)، مشارکت در تصمیم‌گیری و حل مسئله، مشارکت در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا با مقاومت در برابر تغییر رابطة معنی‌دار منفی و معکوسی مشاهده شد (01/0 = P). علاوه بر این، نتایج نشان داد بین مدیریت مشارکتی در سازمان تربیت بدنی و ادارة کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تفاوت معنی‌داری وجود دارد ولی بین مقاومت در برابر تغییر در این دو سازمان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0=P).

کلیدواژه‌ها