نویسنده = ������������ ������������
شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

مهرداد احمدی؛ ماریا ذوالفقاری


ارائه الگوی مفهومی پوشش رسانه‌ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

مهرداد احمدی؛ یاسمین مولانا